Realització de Proves Diagnòstiques de la COVID 19 a les empreses

S'ha traslladat al Ministeri de Sanitat una consulta sobre la viabilitat de realitzar proves diagnòstiques del COVID 19 als empleats, ahir mateix es va publicar en el BOE l'Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la qual exposa clarament la tramitació i ho requisits:

• La indicació per a la realització de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 haurà de ser prescrita per un facultatiu d'acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a aquest efecte per l'autoritat sanitària competent (Article Segon).

• Qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que, en relació amb les proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 adquireixi "hisopos" per a presa de mostres, mitjà de transport de virus, reactius d'inactivació, kits d'extracció d'àcids nucleics o reaccions de PCR, o tests ràpids diagnòstics haurà de posar-ho en coneixement de l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en la qual es trobin situats i/o prestin els seus serveis, amb indicació expressa de la mena de material, nombre d'unitats adquirides i destinació d'ús. (Article tercer, punt segon)

• La informació (sobre els casos de COVID19 confirmats) haurà de ser comunicada com més aviat millor, corresponent a l'autoritat sanitària competent de cada comunitat autònoma establir el procediment concret per a la seva remissió (Article tercer, punt tercer).

En resum, les empreses deuen (1) informar la seva Comunitat Autònoma de l'adquisició de l'adquisició de proves diagnòstiques, (2) un facultatiu ha de descriure la realització de les proves, i (3) els resultats positius han de comunicar-se a la Comunitat Autònoma corresponent.

Esperem que sigui del vostre interès.