RD-Llei 19/2020 mesures fiscals i mercantils

Amb data 27 de maig, s’ha publicat al BOE el RD-llei 19/2020, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19. Pel que respecta a les mesures de caràcter fiscal i mercantil, destaquem:

Impost sobre Societats:

 -S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el RD-Llei 8/2020, pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es confirma que el termini de presentació de l’Impost sobre Societats 2019, pel casos més habituals de finalització de l’exercici en data 31/12/2019, serà l’usual de l’1 al 25 de juliol, més exactament fins el dilluns 27 de juliol, al ser el dia 25 dissabte.

- Si els Comptes Anuals no han estat aprovats, s’utilitzaran les dades comptables fins el moment per a calcular i presentar l’Impost sobre Societats.

- En el cas de que les dades dels Comptes Anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de l’Impost sobre Societats fossin diferents, s’haurà de presentar una segona declaració amb termini fins el 30/11/2020.

      En el cas que sigui favorable a Hisenda, tindrà la consideració de declaració complementària. Si fos amb ingrés, meritarà interessos de demora des del 27/07/2020, però sense recàrrecs per presentació extemporània.

     En el cas que sigui favorable al contribuent, no s’haurà de seguir el procediment habitual per instar la rectificació de l’autoliquidació, sense que això limiti les facultats de l’Administració per a comprovar la primera i la nova autoliquidacions. Tampoc seran aplicables les limitacions a les rectificacions de les opcions tributàries (per exemple, l’aprofitament de les bases imposables negatives), ni es meritaran interessos de demora.

- El termini de 6 mesos a partir del qual es meriten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30/11/2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà l'1/06/2021.

Ajornaments d’impostos segons el RD-Llei 7/2020: els ajornaments acollits al procediment especial pel COVID-19 gaudiran de 4 mesos sense interessos, davant dels 3 mesos que preveia la norma fins ara.

Formulació i aprovació dels Comptes Anuals. Es modifica el RD-Llei 8/2020, de la següent manera:

- La data a partir de la qual es compta el termini per a la formulació dels Comptes Anuals passa a ser l’1/06/2020 (abans era a partir de la finalització de l’estat d’alarma). Per tant, el termini màxim de formulació dels Comptes Anuals d'una entitat (3 mesos), l'exercici de la qual va acabar el 31/12/2019, serà el 31/08/2020.

- El termini d’aprovació dels Comptes Anuals passa a ser de 2 mesos, a partir de la finalització del termini per a formular-les (abans era de 3 mesos), amb la qual cosa, esgotant els venciments, entitats amb exercici coincident amb l'any natural podrien aprovar els seus comptes anuals fins el 31 d'octubre.

- Per tant, en el cas anterior, i esgotant els terminis, el darrer dia per a dipositar els Comptes Anuals al Registre Mercantil serà el 30/11/2020.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | fiscal@cecot.org | financer@cecot.org