Pròrroga de certificats i revisions periòdiques de manteniments de seguretat industrial

Publicada en data 6 d’abril i amb efectes des del mateix dia de publicació, el Ministeri de Sanitat ha publicat la Orden SND/325/202, a on s’estableixen els criteris interpretatius i pròrroga de validesa de certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica.

S’estableix la pròrroga automàtica fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, tant com dels certificats expedits amb base a les verificacions o manteniments periòdics, com dels certificats expedits pels òrgans designats per control metrològic.

Així mateix, l’Ordre estableix l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020 de 29 de març pel que fa al permís retribuït recuperable per les activitats de verificació i manteniment de seguretat industrial i metrològica, amb la finalitat de reduir la mobilitat en el context de la lluita contra el COVID-19, excepte per aquelles activitats considerades essencials d’acord amb l’annex del referit Reial Decret-llei.

Recordem que el manteniment periòdic de la instal·lacions afecta a totes les empreses, ja que abasta la pràctica totalitat de les instal·lacions, com pot ser la elèctrica en baixa tensió, protecció contra incendis, o instal·lacions específiques com dipòsits de gasoil propis (instal·lacions petrolíferes), d’emmagatzematge de productes químics (productes amb pictograma de risc a l’envàs), o aparells a pressió (compressors, dipòsits d’aigua i similars).

Per evitar possibles situacions indesitjades i problemàtiques, des de Cecot oferim assessorament a través de l’assessor de Seguretat Industrial, qui els informarà i guiarà en els tràmits necessaris per aconseguir tenir tota la documentació legal al dia.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Seguretat Industrial | Marc de la Torre | seguretatindustrial@cecot.org