Procediments, recomanacions, mesures i actuacions en PRL

El "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2)". del Ministeri de Sanitat, la seva “Guía de buenas prácticas” del dia 11 d´abril de 2020, així com les “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les actuacions que es puguin produir per l´efecte del coronavirus SARS-CoV-2”de 12 d´abril de 2020 estableixen, entre d´altres:

         -  La necessitat de que les empreses elaborin un PLA DE CONTINGÈNCIA de tornada a la activitat que contindrà entre d´altres: l´establiment de mesures organitzatives per continuar amb la activitat, assegurament de distàncies de seguretat, distribució i organització de l´espai, neteja de les instal·lacions, informació i formació al personal de les mesures adoptades, lliurament d´EPI´s o de material de protecció...

            Els Serveis de prevenció poden assessorar a les empreses en la elaboració d´aquests PLANS.

         -  Col·laboració dels Serveis de Prevenció amb el Sistema de Seguretat Social en la gestió de la incapacitat temporal en relació a treballadors especialment sensibles (TES) i als denominats “contactes estrets”. Els Serveis de Prevenció emetran, en el seu cas, els informes corresponents  per a facilitar la tramitació de les baixes als serveis d´atenció primària.

 

Modificació de l´article cinquè del Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, en el sentit de que es considerarà accident de treball als efectes de l´article 156 de la LGSS, i no només als efectes de prestació econòmica , el contagi de la malaltia adquirida AMB CAUSA EXCLUSIVA EN LA REALITZACIÓ DEL TREBALL

 

Especial atenció al “Criteri Operatiu núm. 102/2020 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre mesures i actuacions de la ITSS relatives a situacions derivades de la nova coronavirus (Sars-Cov-2), en concret a la diferenciació que fa d´ empreses exposades a risc d´exposició professional al SARS-CoV-2, d´ aquelles altres que no tenen risc laboral de exposició a contaminant biològic; de les obligacions preventives o sanitàries de cadascuna d´elles respecte de la Covid-19 i de l´actuació d´Inspecció en cada cas.

 

Inspecció de Treball i Seguretat Social determina en el seu Informe aclaridor de30 de març que: no procede la utilización por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la facultad de paralizar trabajos, tareas o actividades por riesgo grave e inminente, si se apreciase la existencia de riesgo de exposición y de contagio por incumplimiento de las medidas preventivas acordadas por el Ministerio de Sanidad. Dicha facultad se podrá utilizar en el caso de que se constatase la existencia, exclusivamente, de riesgos laborales graves e inminentes por los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, considerados aisladamente, y no en concurrencia con incumplimientos de las medidas preventivas sanitarias.”

 

A destacar el contingut de l'Informe de referència número 17/2020 del Gabinet Jurídic de l´ Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació a que l´accés que puguin tenir les empreses respecte de la informació mèdica d´alguns dels seus treballadors en aquesta situació d´excepcionalitat, no vulnera la protecció de dades.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org