Plans de contingència per actuacions preventives

De la lectura del "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2)" del Ministeri de Sanitat, i del Criteri Operatiu núm. 102/2020 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre mesures i actuacions de la ITSS relatives a situacions derivades de la nova coronavirus (Sars-Cov-2), tots dos d´obligat compliment, queda constatada la necessitat de que aquelles empreses que tornin a reprendre la seva activitat elaborin PLANS DE CONTINGÈNCIA.

 

Aquests PLANS es faran tenint en compte, com a mínim, els passos següents:

 

• Definició d´activitats crítiques i àrees fonamentals de la empresa.

• Organització i planificació de les activitats amb tots els recursos, humans i materials.

• Les particularitats dels treballadors que realitzin activitats fora del centre.

• La manera en la que podran portar a terme els desplaçaments fins el lloc de treball.

• La presència de subcontractes i d´altres empreses en el lloc de treball i la seva adequació dins de la coordinació d´activitats.

• Si la activitat de la empresa inclou el tracte amb clients, usuaris i d´altres persones alienes a la organització.

Sobre aquesta base es definiran una sèrie de mesures organitzatives, col·lectives e individuals que quedaran recollides en el PLA DE CONTINGÈNCIA. Així doncs, com a mínim:

• S´establiran les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat de la activitat.

• Es mantindrà una distància d´almenys 2 metres entre les persones en totes i cadascuna de les situacions, tant si es tracta de personal treballador com de clients o usuaris.

• S´analitzarà la distribució i organització de l´espai, així com de processos de treball.

• Es valorarà la necessitat d´equips de protecció individual en les tasques i processos que es determinin.

• Es mantindrà una adequada neteja de les instal·lacions, superfícies i equips de treball.

• S´informarà i formarà a la empresa i a les persones treballadores de las mesures adoptades i de les seves actualitzacions.

• Es designarà una persona treballadora, component de l´equip directiu o no, per portar a terme la coordinació de les activitats excepcionals indicades al PLA DE CONTINGÈNCIA durant la crisi de la Covid-19. Aquesta persona serà el punt de referència per a tota la plantilla.

• Es portarà un control dels treballadors sensibles a la Covid-19, així com dels denominats “contactes estrets “

 

El PLA DE CONTINGÈNCIA és una de les mesures que les empreses han de tenir i sobre la que Inspecció de Treball i Seguretat Social té potestat per fer les comprovacions oportunes en relació a la seva existència i compliment dintre de la empresa.

Teniu a la vostra disposició l´equip d´experts de Prevint, Societat de Prevenció, per assessorar-vos i donar-vos suport en tots els aspectes relacionats amb la elaboració d´aquests Plans de Contingència, així com en aquelles actuacions preventives relacionades amb la Covid-19: àmbit del teletreball, formació on line de coronavirus i tractament dels treballadors sensibles, entre d´altres.