Pla Moves 2020 | Ajuts per a fomentar la mobilitat sostenible

Us informem que s’ha publicat el RD 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, Programa MOVES II, així com la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes. Es tracta d'un pla orientat a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives (incloent vehicles elèctrics i vehicles de transport pesat de mercaderies amb gas natural), al desplegament d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, a sistemes de bicicleta elèctrica compartida, i a mesures per a una mobilitat eficient.

L'organisme competent per a realitzar la coordinació i el seguiment d'aquest programa és l’IDAE. En aquest sentit, l’IDAE procedirà a comunicar a totes les comunitats autònomes, publicant-se també en la pàgina web de l'Institut, la disponibilitat del pressupost corresponent a l'import total de l'ajuda establerta.

Aquest programa d'incentius entrarà en vigor l'endemà al de la publicació d'aquest RD al BOE, justificat en la necessitat d'aplicar els corresponents crèdits. Les sol·licituds d'ajuda podran cursar-se a partir del moment en què les comunitats autònomes indiquin en les respectives convocatòries.

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

a) Actuació 1: Adquisició de vehicles d'energies alternatives

b) Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

c) Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

d) Actuació 4: Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Adquisició de vehicles d’energies alternatives

Les quanties per a la primera actuació varien entre els 750 i els 15.000 euros en funció de la mena de vehicle (cotxe, moto, furgoneta, autobús o camió), de la seva motorització (híbrid endollable, elèctric pur o gas, combustible reservat sol al transport pesat perquè les alternatives elèctriques no compten amb suficient desenvolupament). En el cas dels vehicles lleugers elèctrics, la subvenció pot arribar als 5.500 euros si inclou el desballestament del vehicle antic, que ha de tenir més de set anys. Si s'opta per no desballestar, l'ajuda seria de 4.000 euros. En aquesta primera línia de finançament, els beneficiaris poden ser professionals autònoms, persones físiques, comunitats de propietaris, empreses privades, entitats locals i entitats públiques vinculades a elles, administracions de les comunitats autònomes i altres entitats públiques vinculades a l'Administració General de l'Estat.

Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques

En el cas de la segona línia d’actuació per a l'impuls a la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, claus en l'electrificació del parc mòbil i la cadena de valor del qual està àmpliament desenvolupada a Espanya, MOVES II estableix un límit d'ajudes de 100.000 euros per destinatari últim i convocatòria. Seran d'un 30% o un 40% del cost subvencionable, depenent de la mena de beneficiari. Quan el finançament dels sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el límit de 100.000 euros i el cost subvencionable serà del 30%.

Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball

La quarta línia del programa està especialment dissenyada per a afavorir que empreses i administracions puguin oferir solucions de mobilitat en el context de la pandèmia de COVID-19. Així, MOVES II contribuirà a que les empreses implantin plans de transport al treball que, juntament amb el teletreball i altres mesures d'organització, els permetin oferir majors alternatives de transport segur i sostenible a treballadors i clients en aquests moments.

Els ajuntaments també podran acudir a MOVES II per a finançar iniciatives de foment de desplaçaments individuals a peu i amb bicicleta, amb moto o en altres mitjans de desplaçament unipersonal, a través de la implantació de sistemes de préstecs o l'adaptació de carrils per a aquests usos, calmat de trànsit, establiment d'espais compartits o ampliació de voreres i espais públics. D'igual manera, es podran emprar els fons del programa per a reforçar el transport públic, fomentant el seu ús com a transport segur i sostenible. Entre altres accions, MOVES pot donar suport a mesures d'integració multimodal, carrils exclusius, tarifació flexible i senzilla, digitalització per a donar informació en temps real. També es poden finançar accions per a garantir un repartiment d'última milla sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.

El suport per a la implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball i de les adaptacions ràpides per a respondre a les necessitats de mobilitat vinculades al COVID-19 pot ascendir fins als 500.000 euros, tret que l'òrgan gestor en la seva convocatòria fixi un límit inferior amb base en el pressupost assignat a la mesura. L'ajuda serà del 40% del cost subvencionable per als destinataris últims d'ajuda, excepte per a aquells destinataris sense activitat comercial ni mercantil –com és el cas dels ajuntaments-, i en aquest cas l'ajuda serà del 50%.

Les ajudes podran ser cofinançades amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i no són compatibles amb altres ajudes, de qualsevol altra administració, que tinguin la mateixa finalitat.

Les comunitats autònomes concretaran, en les seves corresponents ordres, el repartiment pressupostari entre les diferents actuacions. No obstant això, el RD estableix que fins al 70% podrà destinar-se a la compra de vehicles alternatius; fins a un 50% podrà dirigir-se a la implantació de punts de recàrrega; i un mínim d'un 10% haurà de dedicar-se a l'incentiu de plans de treball o mesures adoptades pels ajuntaments com a resposta a les necessitats de mobilitat associades a la crisi del COVID-19.

Impuls a projectes singulars

El “Pla d'Impuls a la cadena de valor de la Indústria de l'Automoció, cap a una mobilitat Sostenible i Connectada” incorpora també la segona edició de MOVES Singulars, destinat a la promoció de projectes singulars d'innovació industrial en l'àmbit de la mobilitat sostenible.

Es preveu que, en 2020, MOVES Singulars, la tramitació dels quals ja s'ha iniciat, dupliqui el seu pressupost fins als 30 milions d'euros per a donar suport a projectes d'innovació en cadena de valor de la mobilitat sostenible i el vehicle elèctric, així com mesures que redueixin el consum d'energia final i les emissions de diòxid de carboni. En particular, es promourà el desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models de vehicles zero emissions, la integració d'infraestructura de recàrrega avançada, xarxes intel·ligents i vehicle elèctric, i aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric.

Pla de desplegament d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

D'altra banda, i entre altres actuacions, el Pla del Govern d'Espanya per al també preveu l'activació, entre 2021 i 2021, d'un “Pla de desplegament d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric”. En concret, s'implementaran aquells mecanismes normatius i d'impuls que siguin necessaris per a la instal·lació accelerada d'una infraestructura de recàrrega de primer nivell a Espanya, amb l'objectiu d'aconseguir els 50.000 punts de recàrrega abans de 2023, en línia amb el projecte de llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica i el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030.

Podeu consultar la taula simplificada dels ajuts clicant aquí.

Per a més informació sobre el Pla Moves II cliqueu aquí.

Servei d'assessorament de la Cecot