Nova línia d'avals ICO: Primer tram a empreses i autònoms per a finançar inversions

S'ha publicat en el BOE la Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Dotació Línia d'Avals: 40.000 milions d'euros. (Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació)

Primer tram de la línia d'avals: Característiques

• Import: 8.000 milions amb la següent distribució:

- 5.000 euros destinats a autònoms i pimes

- 3.000 euros destinats a la resta d'empreses

• Termini de sol·licitud: fins a l'1 de desembre de 2020.

• Finalitat: El finançament obtingut haurà d'emprar-se exclusivament per a:

- Inversió nova dins del territori nacional, incloent despeses vinculades a la inversió que siguin justificats per l'empresa.

- La inversió haurà de fer-se efectiva en el termini de vint-i-quatre mesos des de la formalització del préstec.

- Despesa corrent i de capital associat o destinat, entre altres, a l'adquisició, lloguer o lísing per a l'ampliació, adaptació o renovació de capacitats productives i de serveis o per al reinici de l'activitat, inclosos la creació i manteniment d'ocupació, equips, o instal·lacions, subministraments de materials i béns i serveis relacionats i despeses en I+D+i, entre altres.

- Necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures o venciments d'obligacions financeres o tributàries.

- No són finalitats d'aquesta línia d'avals, els refinançaments, reestructuracions, renegociacions, o les renovacions de préstecs vius ni les cancel·lacions o amortitzacions anticipades ni l'aplicació de fons per a finançar a deutors comercials o no comercials

- Els recursos avalats no podran emprar-se per al pagament de dividends.

• Beneficiaris:

- Préstecs atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19

- Els nous préstecs i operacions han d'haver estat formalitzats amb posterioritat a la publicació de l'Acord de Consell de Ministres en el BOE (29 de juliol de 2020)

- Els acreditats no deuen figurà  en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 /12/2020.

- Els acreditats no han d'estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal

• Cobertura: L'aval garantirà:

- el 80% de les noves operacions d'autònoms i pimes i el 70% dels préstecs sol·licitats per la resta d'empreses

- S'amplia fins a vuit anys (enfront dels cinc de la línia de liquiditat) el termini màxim de cobertura de l'aval, per a ajustar-lo al major termini d'amortització que requereixen les inversions.

• Drets i obligacions de les entitats financeres

- L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

- Les entitats financeres aplicaran els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran comercialitzar altres productes en ocasió de la concessió de préstecs coberts per aquest aval públic ni condicionar la seva concessió a la contractació per part del client de qualssevol altres productes de l'entitat.

- Els costos dels nous préstecs que es beneficiïn d'aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l'inici de la crisi del COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l'aval i cost de cobertura i per tant, en general, hauran de ser inferiors als costos dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no comptin amb l'aval. El compliment d'aquesta condició serà supervisat per l'ICO.

- Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.

- Les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins a 30 de desembre de 2020 els límits de les líneas de circulant concedides a tots els clients i en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

- Les entitats financeres assenyalaran en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc aquestes operacions, amb la finalitat de facilitar la seva traçabilitat. Posteriorment, incorporaran aquesta senyalització en la seva declaració a la Central d'Informació de Riscos, seguint a aquest efecte les instruccions del Banc d'Espanya.

• Ajudes d'Estat La línia està subjecta a la normativa sobre Ajudes d'Estat de la Unió Europea.
 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org

 

Informació facilitada per Economistas Consejo General