Nova actualització "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2"

Us adjuntem el document actualitzat pel Ministeri de Sanitat, amb data de 15 de Febrer 2021 relatiu al procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2.

Entre les modificacions més rellevants cal destacar les següents:

Inclusió de l'apartat 7, destinat a "Persones vacunades"

• Incorporació de la reavaluació dels treballadors especialment sensibles que encara estiguin en situació d' IT, pròxims a esgotar els 365 dies.

• Arran de la publicació del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, en concret del seu article 6, la contingència determinant dels processos d'incapacitat per al personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris és accident de treball i, en els supòsits previstos en l'esmentat article, tindran les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional. Aclarim que només ho serà la contreta pels professionals sanitaris i soci sanitaris indicats en l'art. 6 RD-llei 3/2021 de 2 de febrer (els que treballin per a centres inscrits en els registres corresponents).

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org