Nota interpretativa del Ministeri d’Indústria

El Ministeri d'Indústria ha emès una breu nota denominada Nota interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació del Reial Decret Llei 102020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials.

La mateixa tracta de resoldre dues qüestions plantejades per diverses empreses de sectors diferents:

Puc continuar exportant/important encara que no sigui una activitat essencial?

Les empreses podran atendre els seus compromisos i comandes d'exportació, entenent que es refereix a poder despatxar exclusivament productes acabats i no els pendents de produir, siguin o no empreses considerades essencials.

Així mateix, permet a les empreses recollir les seves mercaderies importades i traslladar-les als seus magatzems.

Puc continuar produint fins i tot no complir cap de les excepcionalitats recollides en el RDL 10/2020?

El Reial Decret Llei dedica l'article quart  a tractar aquest aspecte de l'epígraf “activitat mínima indispensable”. Emparant-se en aquest article, empreses de diversos sectors que no han pogut acollir-se a cap de les excepcionalitats recollides en l'annex del RDL 10/2020, han mantingut una part de la seva activitat productiva amb la plantilla “imprescindible” per a mantenir l'activitat “indispensable”. Donada la indeterminació jurídica del que  pugui considerar-se indispensable (que des del punt de vista de l'empresa pot ser atendre les comandes dels clients),  la interpretació del Ministeri d'Indústria indica que aquesta activitat “indispensable” cal entendre-la especialment vinculada a aquelles instal·lacions industrials la parada prolongada de la qual durant diversos dies causi danys que impossibilitin o dificultin la seva nova posada en producció o que generi risc d'accidents.

L'ús del terme “especialment”, en lloc “d'exclusivament”, podria ocasionar que existissin altres justificacions per mantenir diferents activitats a les exposades.

La interpretació és que malgrat la indeterminació en la qual s'ha incorregut, el manteniment de l'activitat ha de restringir-se als supòsits exposats o d'índole similar.