Nota d'Economia: Evolució del PIB i IPC en el primer trimestre de 2020 i previsions ecòmiques per a la economia catalana 2020-2021

Nota d'Economia elaborada per Foment del Treball: Evolució del PIB i IPC per a Espanya en el 1er trimestre de 2020 i previsions econòmiques per a la economia catalana 2020-2021 - 30.04.2020

Evolució del PIB i IPC per a Espanya en el primer trimestre de 2020

Segons l'avanç de Comptabilitat Nacional publicat el 30 d’abril, el PIB d'Espanya es va contraure fortament considerant les dades d’activitat des de gener fins a març.

En termes intertrimestrals, la taxa de variació del PIB ha passant del 0,4%, al quart trimestre del 2019, fins al -5,2% al primer trimestre de 2020. En taxa interanual, la caiguda va ser del 4,1% davant l’augment de l’1,8% del trimestre anterior. Això implica una contracció de l’economia de pràcticament 6 punts percentuals. En relació a l’ocupació, en termes d’hores treballades, es va observar una reducció del 5,0% respecte al darrer trimestre de 2019, i en taxa interanual la contracció va ser del 4,2%.
Des de la perspectiva de la demanda, la contribució de la demanda nacional a la variació del PB va ser de -4,3 punts i, per altra banda, la demanda externa va contribuir amb 0,2 punts ja que les importacions van caure més que les exportacions. Concretament, es van reduir tant les exportacions de béns (del 2,0 al ─4,7%) com de serveis (del 6,0% al ─9,6%), i dins d'aquestes, la despesa de no residents en el territori econòmic baixa 20,4 punts (del 1,2% al ─19,2%). Cal destacar, a més, la forta caiguda del consum privat y de la inversió, i l’acceleració de la despesa pública.
Des de la perspectiva de l'oferta, tots els sectors es van contraure. La construcció va caure intensament i el sector serveis es va ver espacialment afectat amb una gran davallada de la seva activitat.

Pel que fa als preus, al mes de març, la inflació va ser del 0% i al mes d’abril la taxa de variació dels preus va ser negativa; del -0,7%. Això s’explica, principalment, per la caiguda dels preus dels carburants i combustibles. Cal destacar, que l’INE ha creat un grup especial de bens COVID-1 (alimentació, begudes, tabac, neteja de la llar, menjar per a animals i cura personal). Els preus d’aquest grup van pujar un 3,2% al mes de abril, es a dir, més d’un punt respecte al mes de març. D’altra banda, la variació anual del grup especial serveis COVID-19 (serveis de lloguer d'habitatge i garatge, la distribució d'aigua, clavegueram, recollida d'escombraries, despeses comunitàries, electricitat, gas, gasoil per a calefacció, serveis de telefonia, música i televisió en streaming, assegurances, comissions bancàries i serveis funeraris) se situa a l'abril en el –4,3%, més d'un punt per sota de la registrada al març.

Previsions econòmiques per a la economia catalana 2020-2021

D’acord amb les estimacions del la Generalitat de Catalunya, el PIB de la economia catalana podria disminuir, al 2020, entre un -7,6% i un -8,8%.. Es a dir, que la caiguda del PIB seria d’aproximadament d’entre 19.000 i 22.500 milions d’euros.
Les previsions consideren tres escenaris: l’escenari de referència abans de l’esclat de la pandèmia (E0), i dos escenaris que incorporen el deteriorament de l’activitat econòmica derivat de la crisi sanitària. En un escenari (E1) s’assumeix una resposta de política econòmica contundent que es reflecteix en una acceleració de la despesa en consum de les administracions públiques. I en l’altre escenari més pessimista (E2), s’assumeix una resposta menys contundent de les autoritats fiscals, la qual es tradueix en efectes més permanents de la crisi sobre l’ocupació i el teixit empresarial.

Davant d’aquest escenari, es molt important desenvolupar un pla de xoc potent i eficient per poder mitigar els efectes de la crisi sanitària al àmbit econòmic i donar un impuls general a l'economia, considerant les mesures més idònies per a cada àmbit d’activitat parcial. Sense això no serà possible tornar a la velocitat creuer que tenia la nostra economia abans d’aquest shock.

Per descarregar-vos la nota complerta, cliqueu aquí