Municipis amb menys de 10.001 habitants | Es flexibilitzen algunes restriccions per la COVID-19

L’Ordre SND/427/2020, que ha entrat en vigor avui mateix, contempla la flexibilització de certes restriccions en els municipis de menor grandària que encara es troben en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat.

S’entén com a municipis de menor grandària quan tinguin menys de 10.001 habitants i una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

En aquests municipis serà aplicable la normativa corresponent a la fase del Pla en la qual es trobi la unitat territorial en la qual es trobin, excepte en els aspectes expressament regulats per aquesta ordre i que es detallen a continuació, entre d’altres:
Mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària.

Quan així ho decideixin els Ajuntaments o òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi, els mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, podran procedir a la seva reobertura, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat, i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors.

Els Ajuntaments i els òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi, segons correspongui, establiran els requisits de distanciament entre llocs i les condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

En tot cas, es garantirà l'aplicació de les limitacions establertes en l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Establiments d'hostaleria i restauració.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d'oci nocturn, segons el que s'estableix en el capítol IV de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

2. La prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que es preveu en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

No podran fer ús de les habilitacions d'aquesta ordre les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Esperem que sigui del vostre interès.