Moratòria en el pagament d'impostos

En aquests darrers dies s’ha incrementat la incertesa sobre si cal o no presentar els impostos el proper 20 d’abril (IVA, retencions, pagaments a compte, etc). Davant d’aquesta situació volem fer palès el posicionament de la Cecot que ha estat traslladat al govern per tal de intentar que prengui mesures:

• La Cecot reclama per als autònoms i les empreses catalanes i espanyoles, rebre el mateix tracte que a la resta de països europeus, molts dels quals han optat com a mesura d'impacte i per transmetre liquiditat, l’ajornament de les declaracions d'impostos d’aquest mes d’abril.

• En conseqüència, la Cecot demana al govern que ajorni la presentació i el pagament de les declaracions tributàries del mes d’abril, per a tots els autònoms i les petites i mitjanes empreses, fins el mes de juliol.

• Mentrestant, la Cecot demana als seus socis que no es precipitin en avançar-se a l’hora de presentar les seves declaracions fins a saber el posicionament final del govern i com a mesura de protesta per posar de manifest aquesta reivindicació. Recordem a les empreses que el termini no s’acaba fins el proper 20 d’abril i que, per tant, fins el mateix dia no cal fer la presentació.

Malgrat tot, sent conscients de que davant la inacció del govern, si finalment no atén a aquestes peticions, poden haver autònoms o empreses que no puguin o no vulguin fer efectives les seves declaracions els informem dels escenaris que es poden produir en funció de quina sigui la decisió presa.

Presentar les declaracions correctament i sol·licitar un aplaçament

Aquesta opció la poden tenir les empreses considerades Pimes a efectes fiscals (facturació inferior als 6 milions d’euros) i te un límit de fins a 30.000 euros per la suma de tots els impostos. L’aplaçament és per un termini de 6 mesos i els 3 primers mesos no meritaran interessos.

En aquest enllaç trobareu les instruccions de l'AEAT per sol·licitar ajornaments d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el Reial decret llei 7/2020.

Fer les declaracions i no pagar

Aquesta opció li pot suposar a l’empresa, que si l’AEAT li reclama la quantia no pagada, entrarà en constrenyiment amb les següents sancions:

• Si s’ingressa abans de rebre la providència de constrenyiment: 5%

• Si s’ingressa en els terminis de la providència: 10%

• Si s’ingressa passats els terminis de la providència: 20% + interessos

Fer les declaracions sense dades o amb un ingrés mínim que no es correspongui amb la realitat o amb un import mínim a compensar o a retornar

En aquest cas si l’empresa voluntàriament fa la declaració substitutiva correcte posteriorment, les sancions aplicables son:

• Si rectifiquem la declaració dins dels 3 mesos: 5% de recàrrec

• Si rectifiquem la declaració entre 3 i 6 mesos: 10% de recàrrec

• Si rectifiquem la declaració entre 6 i 12 mesos: 15% de recàrrec

• Si rectifiquem la declaració passats els 12 mesos: 20% + interessos

Si abans de rectificar l’AEAT ens requereix la informació, llavors ja entrem en sanció més interessos, amb les següents quanties:

• IVA: Entre el 50% i el 100% en funció de la graduació

• Retenció treballadors: Entre el 100% i el 150% en funció de la graduació

Cal tenir present, però, que tenim les següents reduccions:

En cas de recàrrec: l'import dels recàrrecs es reduirà en un 25% sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import del recàrrec en el termini del període voluntari obert amb la notificació de la liquidació de l'esmentat recàrrec, i sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import del deute resultant de la liquidació extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració extemporània, o sempre que es realitzi l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del deute.

En el cas de les sancions: per conformitat amb la sanció hi ha una reducció del 30%. L'import resultant es pot reduir un altre 25% pel pagament en període voluntari com en el cas anterior.

No fer les declaracions
En aquest cas, ens trobaríem com en la situació anterior, en funció de si fem la declaració abans o després de un possible requeriment d'informació, amb el problema per algunes empreses de que no estarien al corrent de les obligacions i, en general, per l’obtenció dels avals ICO que també exigeixen estar al corrent.

Situacions excepcionals
Cal tenir present que la Llei General Tributària reconeix en el seu article 179.2b) la possibilitat de que no hi hagi sancions per causa de Força Major.
Al vincular la culpabilitat a l'omissió de la diligència necessària per preveure i evitar la conducta tipificada com a infracció, quan concorre una causa de força major s'exclou qualsevol tipus de responsabilitat tributària. Es consideren causes de força major aquells successos que no haguessin pogut preveure o que previstos, fossin inevitables (CC art.1106).
En general, aquestes circumstàncies determinen una impossibilitat de compliment merament temporal i no definitiva de l'obligació tributària, de manera que només servirien per justificar un retard en el compliment (excepció: pèrdua de la comptabilitat o justificants).

Precisions: alguna de les circumstàncies que es consideren de força major són els incendis, els robatoris, les inundacions, etc., encara que atenent a circumstàncies concretes, també serien plantejables altres casos com una malaltia greu del 'subjecte passiu, la manca d'impresos oficials o, fins i tot , els virus informàtics.

Aquest és un argument que cal utilitzar amb prudència donat que no és extensible a tots els casos, però si que és perfectament aplicable a qui pugui acreditar que realment no disposa de mitjans per poder fer les declaracions degut al confinament.

EL DIA 20 DECIDIREM