Mesures extraordinàries dirigides a arrendaments de locals de negocis

Us informem de l’entrada en vigor del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, que recull, entre d’altres qüestions, la reducció del cost fix d'arrendament dels locals comercials que allotgin activitats econòmiques relacionades amb el turisme, l'hostaleria i el comerç.

La mesura contempla que si l'arrendador té més de 10 immobles, i no arriba a un acord amb l'arrendatari, aquest pot optar per la rebaixa d’un 50% del lloguer dels locals o per una moratòria en el pagament de la renda. En tots dos casos, la mesura s'aplicarà durant l'estat d'alarma i les seves pròrrogues fins a un màxim de quatre mesos addicionals.

La resta d'arrendadors de locals podran computar com a despesa deduïble en l'IRPF la rebaixa del preu del lloguer corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021.

Poden acollir-se a aquesta mesura:

Els treballadors autònoms i pimes arrendataris de béns immobles per a ús diferent del d'habitatge quan compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada pel treballador autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.

b)Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, o per ordres dictades per l'Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l'empara del referit reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l'ajornament o reducció de la renda en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any anterior.

2. En cas de contracte d'arrendament d'immoble afecti a l'activitat econòmica desenvolupada per una pime:

a) Que no se superin els límits establerts en l'article 257.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, o per ordres dictades per l'Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l'empara del referit reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l'ajornament o reducció de la renda en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any anterior.

Podeu ampliar informació consultant el Capítol 1 del Reial decret llei 35/2020, o bé contactant amb la nostra assessora en Dret Urbanístic i Immobiliari 

Assessorament en Dret Urbanístic i Immobiliari | Margarita Rodriguez | dreturbanistic@cecot.org