Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

El Ministeri de Sanitat ha publicat el 16 de maig al Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, l'ordre SND/413/2020, de 15 de maig, per la que s'estableixen mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles.
 

L'Ordre SND/325/2020, de 6 d'abril, establia la pròrroga automàtica dels certificats d'Inspecció Tècnica de Vehicles fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Per poder realitzar l'alt nombre d'inspeccions tècniques periòdiques per a vehicles que han quedat pendents després de la declaració d'alarma i per que es puguin compatibilitzar-se amb les que expiren els pròxims mesos, s'amplia de forma escalonada la pròrroga automàtica establerta en la SND/325/2020 de 6 d'abril.

En l'ordre SND/413/2020, de 15 de maig, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins el que s'hagués produït el venciment del certificat, tal com s'indica en aquest requadre.

TARGETES ITV I CERTIFICATS INSPECCIÓ TÈCNICA

Un cop es faci la Inspecció Tècnica periòdica dels Vehicles que han tingut una pròrroga automàtica es prendrà com a referència la data de validesa que consti a la tarja ITV i no computarà, la pròrroga dels certificats concedits com a conseqüència de l'estat d'alarma i les successives pròrrogues.

Per ampliar la informació podeu clicar aquí