Mesures en l’àmbit de la contractació pública a causa del COVID-19: suspensió dels contractes d’obres, serveis i subministrament i indemnitzacions dels danys i perjudicis soferts pel contractista

Per fer front als efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, s’han adoptat una sèrie de mesures legals a l'àmbit de la contractació pública, i que es centren en la suspensió dels contractes d’obres, serveis i subministrament, i en el dret del contractista a la reclamació dels danys i perjudicis que pateixi per la suspensió, per no poder dur a terme el contracte.

A continuació, fem un recull general de les mesures més destacades relatives a la contractació pública:

1 .Suspensió dels procediments administratius de contractació: s’han suspès els terminis per la tramitació dels procediments administratius, relatius a la contractació pública, de tot el sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà quan finalitzi l’estat d’alarma o qualsevol de les seves pròrrogues. No obstant, les entitats públiques podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius de contractació que vinculats a l’estat d’alarma, que siguin necessaris per la protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.

2. Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret queda suspès durant la vigència de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues.

3. L’adopció de qualsevol mesura per actuar contra el COVID-19, justificarà la necessitat d’actuar immediatament i que s’apliqui la tramitació d’emergència a tots aquells contractes necessaris per atendre les necessitats bàsiques de les persones i les mesures adoptades per fer front al COVID-19. Aquesta mesura també serà d’aplicació als contractes necessaris per fer front a l’estat d’alarma, la tramitació dels quals s’hagués iniciat amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.

4. Suspensió automàtica dels contractes públics de serveis i subministrament de prestació successiva quina execució sigui impossible com a conseqüència del COVID-19, des del moment que es produís el fet que impedeix el seu compliment fins que es puguin reprendre. L’administració haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis soferts durant la suspensió, prèvia sol·licitud i tramitació del procediment corresponent establert al Reial Decret 8/2020, de 17 de març. Els danys i perjudicis que es poden reclamar per aquesta via són les despeses salarials, despeses per manteniment de garantia definitiva, despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips (aquestes últimes despeses sempre que es demostri que no es poden utilitzar per altres fins), i les despeses per a les pòlisses d’assegurances.

5. Respecte als contractes públics de serveis i subministrament de prestació successiva diferents als anteriors (és a dir, que la seva execució no sigui impossible degut al COVID-19), vigents en el moment de declaració de l’estat d’alarma i que no hagin perdut la seva finalitat, i que el contractista es demori en el seu compliment degut al COVID-19 o per les mesures adoptades per les administracions públiques per a combatre´l, el contractista que ofereixi que pot complir amb el contracte en cas que se li ampliï el termini, podrà demanar una ampliació de la duració del contracte o de la seva pròrroga, per un termini igual al de la demora, prèvia tramitació del procediment corresponent. En aquests casos, el contractista tindrà dret a un màxim del 10 % de les despeses salarials durant la demora, prèvia tramitació del procediment corresponent.

6. Els contractes públics de serveis i subministrament de prestació successiva, quan haguessin vençuti no s’hagués formalitzat un nou contracte per continuar el servei, degut a l’estat d’alarma, es podrà prorrogar fins a la nova contractació i per un termini màxim de 9 mesos.

7. Respecte als contractes d’obres, vigents en el moment de declaració de l’estat d’alarma i que no hagin perdut la seva finalitat, i que el contractista no els pugui executar degut al COVID-19 o per les mesures adoptades per les administracions públiques per a combatre'l, podrà demanar la suspensió fins a  que els pugui reprendre, prèvia sol·licitud del contractista i tramitació del procediment corresponent. El contractista tindrà dret a percebre una indemnització pels danys i perjudicis soferts, com les despeses de personal, despeses de manteniment garantia definitiva, despeses de lloguers o manteniment de maquinaria, instal·lacions i equips i despeses de pòlisses d’assegurances.

8. En els contractes públics de concessió d’obres i serveis, afectats pel COVID-19 o les mesures adoptades per les administracions podran ampliar la seva duració un 15 % de la duració inicial.

Respecte a l’àmbit de Catalunya, s’afegeixen i complementen a les anteriors 3 mesures concretes:

1. Suspensió de l’execució de determinats contractes relatius a centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya (neteja, , monitoratge, transports, menjador escolar, escoles, instituts, batxillerats, etc.), que dóna lloc a l’abonament al contractista de despeses salarials, despeses de manteniment de la garantia definitiva i pòlisses d’assegurança, i si escau, al 3 % del preu de les prestacions deixades de fer per la suspensió, prèvia sol·licitud i tramitació del procediment corresponent.

2. Suspensió dels contractes amb els ens locals: Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s'estableixen al Decret 7/2020 de la Generalitat de Catalunya.

3. Respecte als contractes d’obres, la Generalitat de Catalunya autoritza als òrgans de contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte, l'import d'aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte. L’acceptació d’aquest pagament implica la renúncia a percebre una indemnització deriva de la suspensió del contracte.

Totes aquestes mesures no són automàtiques, ja que cal la sol·licitud prèvia del contractista o tramitació del procediment corresponent. Les hem exposats de la forma més entenedora possible i en termes generals, el detall de les quals queda concretat a les normes que es relacionen dictades recentment: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, tots els dictats per l’Estat, i Decret Llei 6/2020, de 12 de març, i Decret LleiI 7/2020, de 17 de març, dictats per la Generalitat de Catalunya.

Els mantindrem informats de les novetats que hi hagi, estem a la seva disposició en cas de qualsevol dubte o aclariment.

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org