Lloguers: mesures relatives als arrendaments no destinats a habitatges

El Govern Espanyol ha aprovat un nou Reial Decret Llei 15/2020 en el que adopta una nova bateria de mesures per a PIMES i AUTÒNOMS que durant aquest estat d’alarma han vist dràsticament reduïts els seus ingressos. Aquest decret ha entrat en vigor el 23 d’abril de 2020.

Part d’aquest Reial Decret preveu la moratòria del pagament de les rendes de lloguer.

Va dirigida a persones físiques o jurídiques que siguin arrendataris d’un immoble que no estigui destinat a habitatge com poden ser: arrendaments de temporada per estudiants o per vacances, d’indústria, comercials, artesanals, professionals, recreatiu, assistencial, cultura o docent.

El Reial Decret distingeix dos supòsits:

a. Quan l’arrendador o propietari és una persona física o jurídica, una entitat Pública d’habitatge que sigui “Gran Tenidor” (és Gran Tenidor la persona física o jurídica que sigui propietari de més de 10 immobles urbans que no siguin places de garatge o trasters o de més de 1500 m2)

En aquest cas, l’arrendatari pot demanar al propietari fins al 23 de maig de 2020 la moratòria del pagament de la renda de lloguer sense interessos ni penalitzacions, fins que hagin passat màxim 4 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues. Un cop finalitzada la moratòria, es realitzarà el pagament de les rendes no abonades de manera fraccionada en un termini màxim de 2 anys i en tot cas, durant el temps de duració del contracte de lloguer.

Aquesta moratòria és obligatòria pel propietari.

b. Quan l’arrendador o propietari sigui una persona física o jurídica diferent de les indicades a l’apartat a) (no Gran Tenidors)

En aquest cas, l’arrendatari pot demanar fins al 23 de maig de 2020 l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda.

A més, es podrà utilitzar la fiança del lloguer com a pagament total o parcial d’una o vàries mensualitats. L’arrendatari l’haurà de reposar en el termini d’1 any des que es pacti amb l’arrendador de disposar-ne i màxim fins que acabi el contracte de lloguer, si la duració es inferior a 1 any.

Aquesta moratòria no és obligatòria pel propietari. S’haurà d’arribar a un acord.

Els requisits per poder beneficiar-se d’aquestes mesures són les següents:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per l'autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de l'RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial Decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

2. En cas de contracte d'arrendament d'immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per una PIME:

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior al qual se sol·licita l'ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

El compliment dels requisits per PIMES i AUTÒNOMS, s'ha d'acreditar per l'arrendatari davant l'arrendador mitjançant la presentació de la següent documentació:

a) La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, d'acord amb la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador per acreditar la reducció de l'activitat.

b) La suspensió d'activitat, s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Dret Urbanístic i Immobiliari | Margarita Rodriguez | dreturbanistic@cecot.org