Llicència d’exportació de determinats productes de protecció individual (EPI’s)

Mitjançant REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2020/568 DE LA COMISSIO de 23 d'abril de 2020, ha estat prorrogada la llicència d’exportació fora de la UE per a determinats EPI’S.

Podeu consultar el text en el següent enllaç.