Instruccions de la Inspecció de Treball sobre el seguiment del permís retribuït recuperable

Us adjuntem la Instrucció 2/2020 sobre actuacions inspectores per a la comprovació del compliment del permís retribuït recuperable, per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

Les actuacions inspectores es realitzaran pels Inspectors de Treball i Seguretat Social i tindran per objecte comprovar a partir de les denúncies que es presentin davant les Inspeccions Provincials de Treball, les comunicacions dirigides a la Bústia de la ITSS i, en general, el seguiment realitzat per l'Àrea de Planificació de la Unitat de Gestió de la Crisi del COVID-19.

El compliment del citat RD i actuar contra les diferents manifestacions de compliments que puguin presentar-se, com per exemple:

• Empreses que no permeten el gaudi del permís i ordenen als seus treballadors la continuïtat de l'activitat empresarial.

• Empreses que concedint el permís, a part de la plantilla, mantenen la seva activitat per sobre de l'indispensable.

• Empreses que hagin al·legat infundadament la impossibilitat de cessar de manera immediata l'activitat i van treballar durant el 30 de març.

• Empreses que allarguin més enllà del 30 de març les tasques imprescindibles per a dur a terme la detenció de l'activitat.

• Inici de serveis de transport amb posterioritat al 30 de març d'empreses no excloses de l'àmbit d'aplicació del RDL.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org