Informació sobre el Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la Generalitat de Catalunya

Política Econòmica d’Urgència: Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

En la línia de les notes d'economia que hem publicat anteriorment, en aquesta nota només procedirem a indicar aquelles mesures que ens resulten d'interès des d'un punt de vista econòmic.
El capítol I està dedicat a les mesures pressupostàries, i preveu l'ampliació de crèdits al Fons de Contingència per a atendre despesa derivada de la COVID-19, com a mesura temporal i que es prolongarà, d'acord amb la disposició transitòria, fins als dos mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma.

El capítol III estableix una mesura de caràcter tributari. L'article 64 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que el fet imposable del cànon de l'aigua, tribut ambiental afectat al finançament del cicle integral de l'aigua, és l'ús real o potencial de l'aigua de tota procedència i, en congruència, l'article 67.1 de la mateixa norma estableix que la base imposable del tribut és el volum d'aigua consumit o, si no es coneix, el volum d'aigua estimat, expressat, en tot cas, en metres cúbics.
La mateixa norma preveu uns mínims de facturació que, amb caràcter general, es fixen en 6 metres cúbics per usuari o usuària i mes, i que, com a mínims de facturació, que no de consum, es liquiden independentment del consum real i, en concret, en aquells casos en què el consum real és inferior. Es preveuen també mínims de facturació diferents per a activitats econòmiques estacionals o per determinats tipus d'establiments, com són els càmpings i els establiments hotelers, a l'efecte d'adequar aquests mínims a determinades especificitats dels subjectes passius, i que prenen en consideració el nombre de places hoteleres o d'unitats d'acampada. No obstant això, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la declaració de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 requereix l'adopció amb urgència de mesures que puguin compensar, en la mesura que sigui possible, els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant la situació creada. Una d'aquestes mesures és precisament la no aplicació en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o en el liquidat directament per l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents a consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, els mínims específics per a establiments hotelers i càmpings (així com altres allotjaments de curta durada assimilables a aquests), sinó els generals de 6 m³ mensuals, amb un impacte econòmic molt de menor, donada la difícil situació en què l'estat d'alarma ha situat aquest tipus d'establiments, obligats a tancar les seves instal·lacions, i al sector turístic català.

Decret-Llei 12/2020:

Capítol I. Mesures en matèria pressupostària.
Article 1. Ampliació de crèdits al Fons de Contingència per a atendre despesa derivada de la COVID-19.
1. Es pot ampliar crèdit, fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu reconèixer, en la secció pressupostària corresponent al Fons de Contingència, per a atendre despesa sanitària i sociosanitària derivat de la COVID-19.
2. El crèdit ampliat en la secció Fons de Contingència, d'acord amb els termes establerts en l'apartat 1, es transferirà al departament competent per raó de la matèria, perquè l'executi.
3. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, autoritzar les modificacions pressupostàries esmentades en els apartats anteriors.

Capítol III. Mesures de caràcter tributari.
Article 3. No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de l'aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada en relació amb factures i liquidacions corresponents al període de consum de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2020.
En les liquidacions de cànon de l'aigua, així com en la repercussió d'aquest tribut que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que han d'emetre's a establiments hotelers i de càmping, així com a altres allotjaments de curta durada, en relació amb consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, no s'apliquen els mínims de facturació prevists especialment per a aquesta mena d'establiments en els apartats b i c de l'apartat 2 de l'article 67 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, sinó els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per usuari industrial i assimilable, prevists en l'apartat a del citat article 67.2.

Per descarregar el document cliqueu aquí.