Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials

Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l'estat d'alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l'Administració que la seva activitat està considerada com a essencial. Aquesta informació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores.

Es consideren activitats essencials: 

Aquelles que es duen a terme de manera directa com a activitat essencial.

Les que duen a terme els proveïdors crítics per a l'activitat essencial.

 A indústries manufactureres que desenvolupin una activitat considerada com a essencial (d'acord amb els apartats 2, 4 i 5 de l'annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març)

  – Les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final. (apartat 2 de l'annex).

  – Les activitats de prestació de serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris. (apartat 4 de l'annex).

  – Les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en el mateix annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març (apartat 5 de l'annex).

Què cal que feu?

Presentar la comunicació en relació amb la consideració d'activitat industrial essencial inclosa en l'apartat 5 de l’annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març

Presentar la declaració responsable en relació amb la consideració d'activitat industrial essencial inclosa en els apartats 2 i 4 de l’annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març