Informació i novetats sector químic | Crisi COVID-19

Informació i novetats d'avui respecte a la crisi del COVID-19 en relació al nostre sector, resumida pel Director General de FEIQUE. Indicar també que aquesta informació més detallada es trasllada a les diferents comissions especialitzades de FEIQUE.

1. Després de la consulta realitzada als nostres serveis jurídics interns i externs, queda emparada la nostra posició com a SECTOR ESSENCIAL, ateses les excepcions 1 i 25 de l'annex del REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ DE 2020, PEL QUAL ES REGULA UN PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A les PERSONES TREBALLADORES DELS SERVEIS NO ESSENCIALS, i sobre la base de la consideració de sector estratègic que presta serveis essencials establerta en la Llei 8/2011 per la qual s'estableixen mesures de protecció sobre infraestructures crítiques.

Aquesta posició de sector essencial afecta als CNAEs 20 (indústria Química) i 21 (Indústria Farmacèutica), i per tant també avalaria l'activitat dels nostres proveïdors i contractistes, ateses les excepcions del citat annex números 5, 6, 18 i 20.

A aquest efecte i quan tinguem finalitzat l'informe jurídic us remetrem:

• Informe Jurídic avalant la nostra posició com a sector essencial/sector estratègic que presta serveis essencials, emparats en la Llei 8/2011.

• Model d'autocertificació com a empresa essencial -o que presta serveis essencials-, a fi de que sigui transmès als diferents contractistes, transportistes, proveïdors, subministradors, etc, així com per al seu ús davant les Autoritats competents quan sigui necessari (duanes, cossos de seguretat, o unes altres que eventualment poguessin requerir-lo), i perquè cada empresa valori la seva remissió a les Autoritats Autonòmica i Locals.

• Còpia de les tres normes que cita el nostre informe jurídic.

No obstant l'anterior, cada empresa té òbviament la potestat de decidir en funció del seu propi criteri i el dels seus assessors legals.

2. Per a les empreses associades que no estiguin adscrites als CNAEs 20 i 21, és indispensable que analitzin la seva cadena de valor respecte als béns i serveis de primera necessitat establerts en el punt segon de l'annex del Reial decret llei 10/2020 de 29 de març, i realitzar el seu propi model d'autocertificació basat en aquesta anàlisi i en el model que proporcionem.

3. El Ministeri d'Indústria està treballant en una possible Ordre Ministerial que permeti operar als sectors que consideressin essencials en funció de la seva CNAE que, tal com exigeix el Reial decret d'Alarma, hauria d'emetre el Ministeri de Sanitat, òrgan autoritzat pel RD publicat ahir per a modificar els sectors o empreses afectats o exclosos. En tot cas, el poc temps disponible per a la seva publicació, no fan d'ella una opció massa realista en aquests moments. No obstant això participarem i col·laborarem en el que calgui amb el Ministeri en la seva redacció.