Informació i novetats | Crisi COVID-19

Com cada dia, incorporem en aquest correu, informació i novetats d'avui respecte a la crisi del COVID-19 en relació al nostre sector, resumida pel Director General de FEIQUE. Indicar també que aquesta informació més detallada es trasllada a les diferents comissions especialitzades de FEIQUE.

1. Consideració del Sector Químic com a Sector Crític/Estratègic/Essencial
Sense novetats rellevants. En qualsevol cas, la posició de Feique, que se'ns comença a sol·licitar en mitjans de comunicació o altres institucions s'assenteixi en aquests tres punts bàsics:

POSICIÓ GENERAL
• Advoquem perquè es manté tota activitat en la qual es pugui garantir que es treballa en condicions de control i prevenció adequades, alguna cosa que succeeix de forma generalitzada en els sectors industrials.

SI HI HA RESTRICCIÓ, IMPLANTAR MECANISMES PER A REVERTIR SITUACIONS CONCRETES ABANS I DESPRÉS DE L'ENTRADA EN VIGOR
• És essencial que, en cas de decretar-se el tancament d'activitats, s'habiliti un mecanisme previ davant de la seva entrada en vigor per a revertir justificadament aquesta restricció. També hauria d'establir-se un mecanisme a posteriori que autoritzés a operar a qualsevol empresa o activitat a criteri de l'Autoritat competent.

SECTOR QUÍMIC, SECTOR ESTRATÈGIC
• Amb independència de l'eventual publicació d'una regulació que limiti l'activitat econòmica i productiva amb motiu de les mesures per a la contenció del COVID 19, la indústria química és considerat sector estratègic en la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques. Aquesta ordre considera sector estratègic: cadascuna de les àrees diferenciades dins de l'activitat laboral, econòmica i productiva, que proporciona un servei essencial o que garanteix l'exercici de l'autoritat de l'Estat o de la seguretat del país.

2. Resolució del Conflicte per a Autoritzar l'ús de Bioetanol en la formulació de desinfectants
En el dia d'avui, s'ha aprovat l'Autorització per a la comercialització i utilització de BIOETANOL per a l'elaboració de desinfectants de superfícies a conseqüència de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-*CoV-, la qual té una validesa de 180 dies. S'adjunta el document acreditatiu, traslladat a l'empresa VERTEX, únic fabricant existent a Espanya.

L'Autorització per al seu ús en hidrogels, i atès que el producte estaria en contacte amb la pell, està pendent de l'aprovació per part de l'Agència del Medicament i Productes Sanitaris. S'ha tramitat ja la informació sol·licitada per l'Agència per a obtenir aquesta segona autorització que esperem obtenir en molt breu espai de temps.

La importància de totes dues autoritzacions no sols a permetre proveir de productes desinfectants i virucidas, sinó que les mateixes permetran liberal alcohol i isopropanol per a la fabricació de productes farmacèutics, negres, dissolvents i altres, que per causes tècniques presenten dificultats per a la seva substitució pel bioetanol.

3. Restriccions al Transport de Mercaderies
El passat 20 de març es va publicar l'Orde INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. Aquesta Ordre habilita al Ministre de l'Interior a decidir el tancament de carreteres per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius, i indica una sèrie de transports específics als quals no afectarà l'eventual restricció. Atès que entre ells no s'esmenta a les mercaderies químiques, sinó que s'incorpora el supòsit “altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats del control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població”, Feique trasllado al·legacions perquè les mercaderies químiques fossin incorporades.

En el dia d'avui s'ha publicat l'Orde INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l'anterior, i respecte a les nostres al·legacions s'ha incorporat únicament l'apartat “m) fabricació i distribució de productes de neteja i higiene”. També avui mateix hem presentat noves al·legacions d'inclusió del terme general de productes químics que aclareixi l'aparell general de “subministrament de béns essencials per a la població”.

4. Mesures Financeres del Govern
Després de la consulta als seus membres, CEOE ha traslladat la valoració empresarial de les mesures econòmiques adoptades pel Govern a conseqüència de les crisis del COVID-19. S'adjunta el document, que presenta l'anàlisi de les mesures financeres i fiscals realitzades.

5. Molècules contra el Coronavirus
Encara que el nostre Dossier de Premsa el va recollir ahir, per la seva qualitat, claredat, i interès, s'incorpora l'enllaç a l'article publicat ahir en El País per Javier García, Catedràtic de Química Inorgànica i actual president de la IUPAQ, titulat Molècules contra el Coronavirus. Actualment estem col·laborant amb les autoritats sanitàries per a avaluar la possible producció a Espanya Hidroxicloroquina, principi actiu que actualment està presentant el major grau d'eficàcia en el tractament contra el COVID 19, i del qual es fa esment en l'article pels seus primers resultats, incipients, però prometedors.

La TIRA ha posat en marxa la nova pàgina web sobre COVID-19. Aquesta web ha estat llançada el passat 24 de març: https://echa.europa.eu/covid-19.

En ella es resumeixen els esforços de la TIRA per fer costat a la indústria i a les autoritats i s'inclouen dades útils, per exemple, per a les empreses de biocides i autoritats. S'actualitzarà contínuament, i es demana a les empreses que li donin ús i difusió entre les seves xarxes.

També s'han publicat notícies més detallades sobre com la TIRA que està ajudant a agilitar el subministrament de desinfectants i la informació dels quals està disponible en https://echa.europa.eu/-/speeding-up-the-supply-of-disinfectants.