Informació d'interès d'àmbit Financer i Fiscal

Us adjuntem diferents normatives que creiem que poden ser del vostre interès:

• DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

• RESOLUCIÓ TSF/722/2020, de 12 de març, per la qual es modifica i s'amplia l'import màxim de la Resolució TSF/2582/2019, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 476589).

• Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

• Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).

També un enllaçem la Nota Informativa de la AEAT i TGSS sobre l'accés "sense certificat digital"
Font: Consejo General de Graduados Sociales de España