Informació ciutadana - Indicacions i preguntes freqüents en relació amb les Oficines de Treball

INDICACIONS I PREGUNTES FREQÜENTS ADREÇADES A LA CIUTADANIA DAVANT LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

Preguntes en relació amb les Oficines de Treball:

• Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern.

• Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís.

• Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les reprogramaran en el moment en que sigui possible.

• Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda garantida, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.

• Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur es pot trucar al telèfon 93.619.09.98 del Servicio Público de Empleo Estatal o contactar a través del www.sepe.es

• Les inscripcions com a demandant d’ocupació no necessàries per tramitar una prestació no es considera un serveis essencial i, per tant, no es gestionaran durant aquest període excepcional.

• L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de Treball, excepte en aquelles que han estat clausurades o confinades a data d’avui, 15 de març, i que són les següents:
• L'Anoia
• Sabadell
• Cambrils
• Hospitalet – Cobalt

• Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de forma telemàtica tal i com estableix la web del SEPE. https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A) i telefònicament al 93.619.09.98.

• Les inscripcions com a demandant d’ocupació i les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant. En cas de ser la primera inscripció es podrà realitzar el tràmit telefònicament en el número de telèfon de l’oficina que li correspongui.
(https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines- de-treball/).

• En tot cas li recordem que en aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i per tant qualsevol tràmit que hagi de realitzar diferent als anteriors es pot posposar a la finalització de l’estat d’alarma.

• En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania també queden automàticament prorrogats tots els terminis, per la qual cosa es continuaran pagant les prestacions de forma automàtica. Qualsevol tràmit relacionat amb la Renda garantida queda automàticament posposat a la finalització de l’estat d’alerta . En breu s’habilitarà una bústia per poder fer les noves sol·licituds de forma telemàtica.

Preguntes en relació amb les entitats col·laboradores i les polítiques d’ocupació:

• Des del dia 13 de març, durant 15 dies, es suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, sessions d’orientació i altres activitats de caràcter presencial grupal, així com presentacions i actes diversos fins a nou avís. Si el Departament de Salut ho recomana s’anirà ajustant el termini de suspensió.

• Atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les actuacions que impliquin obertura al públic, obliguin a desplaçaments no permesos o contravinguin qualsevol altra mesura.

• En el cas de les actuacions que consisteixin en una relació laboral individual amb una empresa, es seguiran les indicacions que hagi decidit el centre de treball.

• D’acord amb el Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, resten suspesos tots els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, els terminis de prescripció i caducitat queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptin.

• Pel que fa als serveis de Verificació i Justificació l’atenció telefònica romandrà tancada, però podeu traslladar les vostres consultes la bústia SGVS.SOC@gencat.cat i seran ateses al més aviat possible.

• Pel que fa a peticions d'informació de pagaments o estat de les subvencions atorgades pel SOC, us podeu adreçar a: tresoreria.soc@gencat.cat o comptabilitat.soc@gencat.cat

Per a consultes relacionades amb els diferents programes i actuacions de polítiques actives us podeu adreçar a cadascuna de les bústies corporatives:

GESTIÓ I EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT certificaciofpo.soc@gencat.cat 

TELEFORMACIÓ ocpteleformacio@gencat.cat 

PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LA INSERCIÓ qualificacio.soc@gencat.cat 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES qbid.soc@gencat.cat 

ACORD MARC SERVEI A LES PERSONES acordmarc.sap.soc@gencat.cat 

ACORD MARC HOSTALERIA I TURISME TREBALL ALS BARRIS acordmarc.soc@gencat.cat i barris.soc@gencat.cat

AODL - programes.pdl.soc@gencat.cat

TREBALL 7 COMARQUES treball7comarques.soc@gencat.cat

30 PLUS-ENTITATS PROMOTORES 30plus.soc@gencat.cat i 30plusempresa.soc@gencat.cat

30 PLUS-EMPRESES PROGRAMA APP PROGRAMA UBICAT app.soc@gencat.cat i ubicat.soc@gencat.cat

PROGRAMA ENFEINA’T TREBALL I FORMACIÓ CAMPANYA AGRÀRIA enfeinat.soc@gencat.cat i treballiformacio.soc@gencat.cat

PROGRAMA PER MAJORS DE 45 Incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat 

SINTEL sint.soc@gencat.cat 

AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ agencies.soc@gencat.cat 

PROGRAMES D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ orienta.soc@gencat.cat 

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA serveiorientacio.soc@gencat.cat 

XARXA D’ORIENTACIÓ xarxa.orientacio.soc@gencat.cat 

• El servei de feina activa es manté operatiu a través del correu bustia.feinaactiva.soc@gencat.cat i suport.feinaactiva.soc@gencat.cat

• Pel que fa a l’impacte de la suspensió de l’activitat sobre les actuacions de les polítiques actives, els seus objectius, les subvencions atorgades i els contractes adjudicats, s’està treballant per articular les mesures oportunes conduents a minimitzar aquests impactes, i properament es faran arribar les indicacions i aclariments oportuns.

Les consultes de les diferents unitats de l’Àrea d’Ocupació Juvenil es vehicularan a través de les bústies corporatives següents:

PROJECTES SINGULARS singulars.gj.soc@gencat.cat 

PROGRAMES TRANSVERSALS areatransversalgj@gencat.cat 

GARANTIA JUVENIL garantiajuvenil.soc@gencat.cat 

REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL referents.soc@gencat.cat 

NOVES OPORTUNITATS novesoportunitats.soc@gencat.cat 

TREBALL I FORMACIÓ PER JOVES treballiformacio.joves.soc@gencat.cat 

RELACIÓ AMB OFICINES, MINISTERI, ENTITATS DE GARANTIA JUVENIL  suport.garantiajuvenil.soc@gencat.cat 

TLN-MOBILICAT tlnmobilicat.soc@gencat.cat 

PROGRAMES INTERNACIONALS programesinternacionals.soc@gencat.cat 

• Les consultes dels CIFO i altres centres propis de formació serà atesa per la bústia de cada centre:

CIFO HOSPITALET cifo_hospitalet.soc@gencat.cat

CIFO SANT FELIU cifo_santfeliu.soc@gencat.cat

CIFO VIOLETA cifo_violeta.soc@gencat.cat

CIFO VALLÈS cifo_valles.soc@gencat.cat

CIFO SANTA COLOMA cifo_santacoloma.soc@gencat.cat

CIFO GIRONA cifo_salt.soc@gencat.cat

CIFO LLEIDA cifo_lleida.soc@gencat.cat

CIFO TARRAGONA cifo_tarragona.soc@gencat.cat

Data actualització: 16/03/2020_11:30

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE L'AUTOMOCIÓ cfpamartorell@gencat.cat

FES LA TEVA CONSULTA A: