Informació Laboral - Instrucció 02/2020 de la secretaria general sobre els procediments administratius per la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació

L’impacte que sobre l’economia catalana està tenint la crisi sanitària provocada pel COVID19 ha comportat que moltes empreses hagin d’ajustar el seu planter a la nova realitat.

Es preveu que això comportarà l’entrada de molts expedients de regulació d’ocupació, especialment de suspensió de contractes per causes de força major.

Amb la voluntat d’establir procediments àgils i mecanismes que permetin donar-hi resposta es dicta aquesta Instrucció per adaptar els mecanismes i procediments interns.

A partir de la data d’aquesta Instrucció, els expedients administratius de regulació d’ocupació que comportin la suspensió de contractes de treball per causes de força major, s’adequaran al següent:

Procediment

1. S’assignarà un expedient a un administratiu/va de la unitat un cop hagi estat tramitat.

2. Es procedirà a fer l’alta i emplenament de les dades de l’expedient al repositori comú, amb les dades bàsiques de l’expedient (nom, NIF de l’empresa, domicili, plantilla, treballadors afectats, i mesura)

3. Es filtrarà l’expedient d’acord amb 3 grups:

a. Força major evident; es resoldran constatant la força major per la ITC amb informe/plantilla motivat.
b. Força major dubtosa; s’estudiaran en un moment posterior per resoldre en consonància amb el que determini l’informe de la ITC.
c. Causa diferent a la força major; es resoldran no constatant la força major per la ITC amb informe/plantilla motivat.

4. Si els expedients estant formalment complerts es donarà trasllat a la ITC a través de l’enllaç al TEI, sense descàrrega de l’expedient.

5. Si estan incomplerts es requerirà la documentació corresponent i es passarà a la ITC en el moment que s’aporti la documentació requerida.

6. La tramesa a la ITC es realitzarà a través del sistema TEI, a les bústies de correu electrònic facilitades per cadascuna de les Inspeccions Territorials transmetent el link de l’expedient a fi que els inspectors puguin accedir-hi directament. La ITC emetrà informe constatant o no constant la força major.

7. La ITC trametrà l’informe via correu electrònic a les bústies designades a l’efecte, quan sigui requerit.

8. Es realitzarà la Resolució definitiva per la signatura via carpeta compartida i
Portasignatures.

9. Es tramitarà l’e-còpia i la notificació via TEI (e-Notum)

10. Es rebrà la decisió empresarial comunicada per l’empresa.

11. Es trametrà la decisió empresarial al SEPE via TEI.

Altres consideracions

En primer lloc en virtut de la disposició addicional 3a en el seu punt 4, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en relació a la suspensió de terminis administratius, en el cas els expedients de regulació d’ocupació, no resten interromputs, sent els terminis d’instrucció i de resolució els que fins l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 març, la normativa laboral establia.

En segon lloc i el mateix sentit, els terminis dels expedients de regulació presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, no resten tampoc interromputs.

En tercer lloc posar en coneixement que tots els expedients de regulació, s’han de presentar telemàticament. En aquest sentit i per a totes les causes, resten habilitats per mitjà del canal empresa, els procediments en línia als qual hi podeu accedir per mitjà de l’enllaç següent: 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-desuspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=

Barcelona, a 15 de març de 2020

Signat per:

Josep Ginesta i Vicente Secretari General Treball, Afers Socials
I Famílies
Data: 2020.03.1
5 14:40:39
+01'00'

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

POTS DIRIGIR ELS TEUS DUBTES A L'ÀREA D'ASSESSORAMENT: