Habilitació Inspecció de Treball per a sancionar per incompliments de Sanitat

El Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transport i habitatge, en la seva Disposició Final Dotzena estableix l'habilitació temporal (condicionada a la vigència del Reial decret llei 21/2020) als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als funcionaris habilitats per les Comunitats Autònomes (en el seu paper de col·laboració pericial i assessorament tècnic a la Inspecció) per a realitzar labors de vigilància i control, estenent actes d'infracció en el seu cas, en relació amb el compliment per part de l'ocupador de les següents mesures de salut pública:
 

Adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols establerts.

 Posada a la disposició d'aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans.

 Adaptació de les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre treballadors. Quan no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

 Adopció de mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients/usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

  S'estableix que l'incompliment d'aquestes mesures constituirà una infracció greu, que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, pel text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Tot l'anterior podria suposar la imposició de sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per imports des de 2.046 a 40.985 euros.

Aquesta habilitació extraordinària estarà vigent fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària originada per la COVID-19.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org