Guia de bones pràctiques per a establiments de comerç d’aplicació durant les fases de desconfinament

Us enllacem el protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç elaborat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el Ministeri de Sanitat d’aplicació durant les fases de desconfinament.

Aquest protocol es concep com un marc general i ampli, consensuat i acordat amb el sector i els principals sindicats, que podrà ser completat amb les decisions i protocols que adoptin i s'acordin en les empreses en el marc del dret de la participació dels òrgans de representació dels treballadors, a través dels delegats de prevenció i els comitès de seguretat salut.
S'han tingut en compte a més les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel Ministeri de Sanitat.