Guia d’actuació en matèria preventiva per causa del COVID-19 en les activitats del Sector del Metall

Us fem arribar la “Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del Sector del Metal”, elaborada per Confemetal, CCOO-Industria i UGT-FICA, seguint les pautes d’actuació recomanades pel Ministeri de Sanitat.
 

La prioritat, ara, és garantir la salut i seguretat de les persones treballadores del sector i contribuir a reduir la propagació del virus.

 

A partir del dilluns 13 d'abril, s'ha iniciat de manera gradual l'obertura de centres de treball, garantint sempre la màxima seguretat dels treballadors, per contribuir a la reactivació de l'activitat econòmica, però sempre sota la premissa de la minimització de el risc, ja que la prioritat ha de ser la salvaguarda de la salut pública.

 

És molt important que les empreses coneguin el que aquesta obertura gradual pot implicar respecte a les seves responsabilitats, per la qual cosa és absolutament necessari que segueixin les indicacions i recomanacions de les autoritats públiques, especialment de les sanitàries, ja que aquella ha de fer-se en condicions òptimes de seguretat i salut. 

 

En aquestes circumstàncies, les empreses que obrin no han d'ignorar que assumeixen un risc important, per la qual cosa és essencial que documentin de forma detallada tots els esforços i mesures que s'adopten en el centre de treball tendents a protegir i vetllar per la salut dels treballadors, i que es fa partícip de tot això als òrgans de representació dels treballadors.

 

El COVID-19 en el treball té la consideració d'accident laboral a tots els efectes, els treballadors han d'estar protegits, i les empreses són responsables davant la falta de mesures de protecció. Si no es poden obtenir els elements de seguretat, ha de consultar-se a la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la forma d'actuar o sobre el cessament d'activitat.