Govern i agents socials signen l'Acord Social que prorroga els ERTO fins al 30 de juny

Aquest nou Acord Social, que serà ratificat demà dimarts en el Consell de Ministres, prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

L'Acord inclou a més la modificació de la Disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís del manteniment de l'ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Nova categoria d'ERTE i exoneració de quotes

L'Acord Social en Defensa de l'Ocupació manté l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 o més treballadors.

A més en l'Acord s'introdueix una nova categoria de ERTO per a les empreses que puguin reiniciar la seva activitat, denominat “de força major parcial”, que durarà fins al pròxim 30 de juny.

Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos i per tots ells hi haurà exoneracions en les quotes que es paguen a la Seguretat Social.

Per a incentivar la reincorporació als llocs de treball del major nombre de treballadors en ERTO, les exempcions seran majors per als empleats que tornin a l'activitat que per als qui continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions reportades el mes de maig i del 70% en les reportades al juny per als treballadors que reprenguin l'activitat. Per als quals continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà menor: del 60% per a les cotitzacions reportades al maig i del 45% per a les de juny.

En el cas de les empreses de 50 o més treballadors, l'exempció per als empleats que es reincorporin serà del 60% i del 45% per a les cotitzacions reportades al maig i juny, respectivament. Per als treballadors que no es reincorporin, la rebaixa serà del 45% al maig i del 30% al juny.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació dels treballadors afectats i el període de suspensió o reducció de la jornada.

Repartiment de dividends i transparència fiscal

L'Acord Social també introdueix dues clàusules que al·ludeixen al repartiment de dividends i a la transparència fiscal. Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major.

A més les empreses i entitats que s'acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació dels ERTO, excepte si retornen la part corresponent a l'exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.

Comissió tripartida

L'Acord Social contempla a més la creació d'una Comissió de Seguiment tripartita laboral del procés de desconfinamient entre els Ministeris de Treball i Economia Social, Inclusió i Agents Socials (CEOE, CEPYME, UGT i CCOO) per al seguiment de mesures en la fase d'excepcionalitat atenuada.

Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon dimecres de cada mes, prèvia convocatòria remesa pel Ministeri de Treball i Economia Social i amb caràcter extraordinari, sempre que ho sol·licitin tres de les quatre organitzacions integrants d'aquesta. La Comissió serà consultada per a la possible pròrroga de ERTO més enllà del 30 de juny.

Esperem sigui del vostre interès.