Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19

 

- Durant els temps que duri el període d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera següent:

 

a) Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.

b) La resta de residus procedents de l'atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s'han de recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de seguretat.

 

- Tots aquests residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i el tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).

 

 

Adjuntem l’enllaç del DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.