Es regula la Nova Normalitat

Us informem que s’ha publicat el RDL 21/2020 de 9 juny, que té per objecte:
 

• establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,

• així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment,

• l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues.

L´esmentada legislació serà d´aplicació en tot el territori nacional quan s’esgoti la darrera pròrroga de l’estat d’alarma, o bé a mida que els diferents territoris superin la Fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat i hagi quedat sense efecte les mesures de l´estat d´alarma.  

Tots els ciutadans hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, conformement al que s'estableix en aquest RDL. Aquest deure de cautela i protecció serà igualment exigible als titulars de qualsevol activitat regulada en aquest RDL.

A continuació us resumim algunes qüestions del RDL que afecten a les activitats de caràcter empresarial de diferents sectors empresarials:

Mesures de prevenció i higiene
Ús obligatori de mascaretes

1. Les persones de sis anys d'ara endavant queden obligades a l'ús de màscares en els següents suposats:
 

a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres.
 

b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina o en les seves cobertes o espais exteriors quan resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d’almenys, 1,5 metres.
 

2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Centres de treball

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d'aplicació, el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, haurà de:

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

2. Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball.

3. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Establiments comercials

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars dels establiments comercials de venda minorista o majorista de qualsevol classe d'articles de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.

En qualsevol cas, haurà d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Les administracions competents prestaran especial atenció a les particularitats dels centres i parcs comercials i dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament denominats mercats ambulants.

Hotels i allotjaments turístics

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars d'hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics, residències universitàries i similars, i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.

En particular, s'assegurarà que en les zones comunes d'aquests establiments s'adopten les mesures organitzatives oportunes per a evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

Activitats d'hostaleria i restauració

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de bars, restaurants i altres establiments d'hostaleria i restauració de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que es determinin.

En qualsevol cas, haurà d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per evitar aglomeracions tant dins de l'establiment com en els espais de terrasses autoritzats i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat d’almenys, 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars d'equipaments culturals, com ara museus, biblioteques, arxius o monuments, així com pels titulars d'establiments d'espectacles públics i d'altres activitats recreatives, o pels seus organitzadors, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.

En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, així com el degut control per evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives

1. Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de les instal·lacions en les quals es desenvolupin activitats i competicions esportives, de pràctica individual o col·lectiva, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles estableixin.

En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima d’1,5 metres, així com el degut control per a evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

2. En el cas de la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de bàsquet, l'administració competent per a l'aplicació del que es disposa en l'apartat anterior serà el Consell Superior d'Esports, prèvia consulta a l'organitzador de la competició, al Ministeri de Sanitat i a les Comunitats Autònomes. Les decisions adoptades per aquest òrgan atendran de manera prioritària a les circumstàncies sanitàries així com a la necessitat de protegir tant als esportistes com als ciutadans assistents a les activitats i competicions esportives.

Centres, serveis i establiments sanitaris

L'administració sanitària competent garantirà que s'adopten les mesures organitzatives, de prevenció i higiene per a assegurar el benestar dels treballadors i els pacients. Així mateix, garantirà la disponibilitat dels materials de protecció necessaris en les ubicacions pertinents, la neteja i desinfecció de les àrees utilitzades i l'eliminació de residus, així com el manteniment adequat dels equips i instal·lacions.

Centres docents

Les administracions educatives hauran d'assegurar el compliment pels titulars dels centres docents, públics o privats, que imparteixin els ensenyaments contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels citats centres que aquelles estableixin.

En qualsevol cas, haurà d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per a evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat d’almenys, 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Altres sectors d'activitat

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de qualsevol altre centre, lloc, establiment, local o entitat que desenvolupi la seva activitat en un sector diferent dels esmentats en els articles anteriors, o pels responsables o organitzadors d'aquesta, quan pugui apreciar-se risc de transmissió comunitària de COVID-19 conformement al que s'estableix en l'article 5, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles estableixin.

En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima d’almenys 1,5 metres, així com el degut control per a evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Mesures en matèria de transports
Transport públic de viatgers

1. En els serveis de transport públic de viatgers de competència estatal ferroviari i per carretera que estiguin subjectes a un contracte públic o a obligacions de servei públic, els operadors hauran d'ajustar els nivells d'oferta a l'evolució de la recuperació de la demanda, a fi de garantir l'adequada prestació del servei, facilitant als ciutadans l'accés als seus llocs de treball i als serveis bàsics, i ateses les mesures sanitàries que puguin acordar-se per evitar el risc de contagi del COVID-19.

En qualsevol cas, hauran d'evitar-se les aglomeracions, així com respectar-se les mesures adoptades pels òrgans competents sobre el volum d'ocupació de vehicles i trens.

2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, el titular de la Direcció General de Transport Terrestre podrà adequar l'oferta de tals serveis per garantir el seu correcte funcionament, quan existeixin raons d'interès general que així ho aconsellin.

3. Els operadors de transport aeri i terrestre interprovincials amb número de seient amb assignació prèvia hauran de recaptar informació per a contacte de tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de quatre setmanes amb posterioritat al viatge. Així mateix, hauran de facilitar aquests llistats a les autoritats de salut pública quan es requereixin amb la finalitat de realitzar la traçabilitat de contactes.

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut
Mesures en matèria de medicaments

1. Els fabricants i els titulars d'autoritzacions de comercialització, amb independència que estiguin actuant per si mateixos o a través d'entitats de distribució per contracte, d'aquells medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i que així determini el titular de la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, hauran de comunicar a la citada Agència, en els termes que aquesta estableixi, l'estoc disponible, la quantitat subministrada en l'última setmana i la previsió d'alliberament i recepció de lots, incloent les dates i quantitats estimades.

2. Els subjectes als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'establir les mesures necessàries i habilitar els protocols que permetin garantir el proveïment dels medicaments que determini el titular de la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris als centres i serveis sanitaris d'acord amb les seves necessitats. Així mateix, aquestes mesures hauran d'assegurar el proveïment suficient durant períodes de vacances i caps de setmana.

3. El Ministre de Sanitat podrà ordenar la priorització de la fabricació dels medicaments als quals es refereix l'apartat 1. Així mateix, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà recaptar dels fabricants de medicaments informació sobre les operacions de fabricació previstes.

Atorgament de llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE

1. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar, prèvia sol·licitud de l'interessat, abans del 31 de juliol de 2020, una llicència excepcional prèvia de funcionament d'instal·lacions o una modificació temporal de la llicència prèvia de funcionament d'instal·lacions existent, per a la fabricació de mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 després de la valoració en cada cas de les condicions generals de les instal·lacions, el seu sistema de qualitat i documentació del producte fabricat.

2. Quan en aplicació del que es disposa en l'article 15 del Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris expedeixi una autorització expressa per a la utilització de mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que no hagin satisfet els procediments d'avaluació de la conformitat d'acord amb l'article 13 d'aquest reial decret, amb caràcter excepcional, en funció del producte i prèvia valoració en cada cas de les garanties ofertes pel fabricant, podrà establir quines garanties sanitàries de les previstes en l'article 4 del Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, resulten exigibles.

3. L'eventual responsabilitat patrimonial que pogués imputar-se per raó de la llicència excepcional prèvia de funcionament d'instal·lacions, l'ús de productes sense el marcatge CE, en aplicació de l'article 15 del Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, o de les garanties sanitàries no exigides als productes als quals es refereixen els apartats anteriors serà assumida per l'Administració General de l'Estat, d'acord amb les disposicions aplicables de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sempre que aquest producte sanitari hagi estat lliurat al Ministeri de Sanitat amb la finalitat d'atendre els afectats per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 o ajudar al seu control, sense l'obtenció de cap mena de benefici empresarial per part de la persona física o jurídica autoritzada per a la seva fabricació i posada en funcionament o de qualssevol altres que intervinguin en aquest procés. Les autoritzacions que s'expedeixin en aplicació del present reial decret llei invocaran expressament aquest article i deixaran constància de les circumstàncies a què es refereix el mateix.

Mesures en matèria de biocides

1. S'autoritza l'ús de bioetanol que compleixi les especificacions recollides en l'annex per la producció de gels i solucions hidroalcohòliques de desinfecció de mans.

2. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà autoritzar la fabricació d'antisèptics per a la pell sana que continguin digluconat de clorhexidina adquirit de proveïdors diferents als recollits en el llistat publicat per l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques, sempre que aquesta substància activa compleixi amb les especificacions establertes en la Farmacopea Europea.

Règim sancionador
Infraccions i sancions

1. L'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquest reial decret llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
La vigilància, inspecció i control del compliment d'aquestes mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans competents de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en l'àmbit de les seves respectives competències.

2. L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes establert en l'article 6 serà considerat infracció lleu a l'efecte del que es preveu en l'article 57 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, i sancionat amb multa de fins a cent euros.

3. L'incompliment de les mesures previstes en els articles 17.2 i 18.1, quan constitueixin infraccions administratives en l'àmbit del transport, serà sancionat conformement al que es disposa en les lleis sectorials corresponents.