Declaració responsable treballadors d'activitats essencials