Criteris i recomanacions en la tramitació dels ERTE derivats pel COVID-19

Us adjuntem la circular de Foment rebuda on contempla algunes consideracions i/o interpretacions sobre la tramitació dels ERTE'S de les quals destaquem:
 

Si l'autoritat laboral no resol en cinc dies, s'entendrà estimada la constatació de força major per silenci administratiu positiu.

L'exoneració de quotes ha de ser instada per l'empresari davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En la interlocució en els expedients per causes econòmiques, tècniques, productives i organitzatives, que no els de força major, es prioritza la interlocució en els sindicats més representatius, i si no es formalitza aquesta representació, la comissió estaria integrada per tres treballadors. Foment posa a disposició les persones del sindicat que seran els interlocutors.

El Sepe informa que està gestionant un sistema que permeti bolcar automàticament les dades dels treballadors, no havent de realitzar els treballadors cap gestió.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org