Criteri Tècnic 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Arrel de la publicació del Criteri Tècnic nº 103/2020, sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a la habilitació continguda en el Real Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 als centres de treball, queden exposades les sancions que ITSS pot imposar a les empreses que no compleixin amb l'establert a l'article 7 de l´esmentat Real Decret-llei.

L'article 7 del Real Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, obliga a les empreses a:

• Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball en atenció als protocols establerts.

• Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida. Autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat destinats a la neteja de mans.

• Adaptar les condicions de treball, inclosa la ordenació dels llocs de treball i la organització dels torns, així com l'ús de llocs comuns garantint la distància mínima de 1,5 i si no és possible, proporcionant els equips sanitaris adequats.

• Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o d´usuaris, als centres de treball durant els horaris de major ocupació.

Aquestes obligacions generen altres obligacions vinculades a elles com són:

• Informació i formació a les persones treballadores sobre les mesures adoptades a l'empresa.

• Documentació de les mesures organitzatives, tècniques i d'higiene: Plans de contingència.

• Participació activa dels treballadors i dels seus representants en la aprovació d'aquestes mesures.

La ITSS està facultada per realitzar visites i actuacions comprobatòries a les empreses, emetre requeriments i aixecar actes d'infracció.

L'incompliment d'aquestes obligacions suposa una infracció greu, assimilable a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals i amb les quanties de sancions establertes a l'article 40.2 del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org