Comunicat de l'AEPD | Presa de temperatura per part de les empreses i comerços

A la circular del passat 24 de març  ja vàrem informar que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) havia emès unes FAQS on, entre d’altres, tractava la presa de temperatura als treballadors.

L’AEPD ha emès un NOU COMUNICAT, més extens, que podeu consultar en el següent link: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos, en el que tracta i ha manifestat la seva preocupació per la mesura generalitzada de la presa de temperatura per part d’empreses, comerços, establiments o equipaments, en el procés de desconfinament de la COVID-19 per determinar l’accés o no als seus establiments.

L'AGPD assenyala que la presa de temperatura significa una intensa ingerència en els drets dels afectats perquè:

1. La presa de temperatura és una dada personal sensible.  

I no només perquè la temperatura és una dada de salut en si mateixa, sinó també perquè, a partir d’aquesta, s’assumeix que una persona pateix o no una determinada malaltia, la COVID-19.

2. Els controls de temperatura majoritàriament es duran a terme en espais públics, de manera que el fet de denegar l’accés a una persona desvetllarà a tercers -que no tenen cap justificació per conèixer aquella informació- que aquella persona té una temperatura superior i que podria estar contagiada per la COVID-19. 

3. La denegació de l’accés poden tenir un impacte important per la persona afectada.
 

L'AEPD diu que prèvia a l'aplicació d’aquesta mesura  s’han de tenir en compte:

1. Criteris d’implantació.

Aquesta mesura s’hauria d’aplicar només atenent a criteris definits i requerits pel Ministeri de Sanitat, atès que hi ha persones contagiades asimptomàtiques que no presenten febre, que la febre no sempre és un dels símptomes presents, especialment en els primers estadis del desenvolupament de la COVID-19 i que, per altra banda, hi poden haver persones amb altes temperatures per causes alienes a la COVID-19.

L’AGPD qüestiona fins a quin punt la utilitat de la presa de temperatura és suficient per justificar el sacrifici dels drets individuals que la mesura suposa i fins a quin punt aquestes mesures podrien o no ser substituïdes, amb igual eficàcia, per altres menys intrusives.

En el seu cas, l'Autoritat Sanitària hauria de precisar a partir de quina temperatura s’ha de considerar que una persona pot estar contagiada per la COVID-19, atenent a l'evidència científica disponible. No hauria de ser una qüestió que assumeixi cada establiment.  

2. El principi de legalitat

Com qualsevol altre tractament de dades, cal una base jurídica que avali el tractament de la presa de la temperatura.

En el cas de la presa de temperatura com a mesura preventiva de la COVID-19, la base jurídica no pot ser el consentiment dels interessats. Perquè aquest consentiment no és lliure. Les persones no es poden negar a la presa de la temperatura sense perdre, al mateix temps, la possibilitat d’entrar al lloc de treball, mitja de transports, comerços o altres establiments, el consentiment no seria lliure.
 
En l’entorn laboral, l’AGPD diu que la base jurídica podria trobar-se en l’obligació dels empresaris de garantir la seguretat i salut dels treballadors.

Les empreses han de redactar mesures de seguretat i garanties adequades per la presa de temperatura, i han d’analitzar l’impacte que aquesta mesura suposarà sobre els drets dels treballadors i dels clients i usuaris en les visites que realitzin a l’empresa.

3. El principi de limitació de la finalitat i exactitud de les dades.

4. Drets i garanties dels afectats.

L’AGPD recorda que cal informar als afectats (treballadors, clients usuaris) sobre el tractament de les seves dades. S’ha de preveure un mecanisme perquè puguin formular queixes.

S’han d’establir els terminis i criteris de conservació de la informació, en els casos que la informació es registri. Si bé el registre i la conservació no s’haurien de produir, excepte que pugui justificar-se suficientment davant la necessitat de fer front a eventuals accions legals derivades de la denegació d’accessos. 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.