COVID19 | S'amplia la vigència del CAP

L’Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri contempla que cal permetre la utilització de la targeta de qualificació del conductor, acreditatives del certificat d'aptitud professional (CAP) que no puguin renovar-se com a conseqüència de la suspensió dels cursos de formació contínua o de l'impacte de les mesures extraordinàries en el funcionament ordinari dels òrgans administratius competents per a l'expedició d'aquestes targetes i assegurar la seva vigència fins que puguin restablir-les condicions que permetin la seva renovació.
Per aquest motiu, es declara la validesa per a les targetes de qualificació de conductor acreditatives del CAP que expirin o hagin expirat a partir del dia 1 de març, fins a 120 dies després de la finalització de la declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix. Aquest termini de 120 dies podrà ser ampliat mitjançant resolució de Direcció general de Transport Terrestre, si les circumstàncies ho fessin necessari, per un màxim de 30 dies addicionals. Aquesta previsió tindrà efectes en tot el territori nacional, sense perjudici de la seva comunicació a la Comissió Europea.
Aquesta mesura és aplicable des d’avui fins a la finalització de la declaració del període d’estat d'alarma o pròrrogues del mateix. Això no obstant, es podrà prorrogar el termini de validesa de les targetes acreditatives de al CAP tal i com hem indicat al paràgraf anterior. que avui s’ha publicat l’Observatori de costos del transport de mercaderies a Catalunya (núm. 68, abril 2014).
Podeu ampliar la informació aquí.