COVID-19 Suspensió temporal dels contractes de subministrament d'electricitat i gas i altres mesures

COVID-19 | Suspensió temporal dels contractes d'electricitat i gas i possibilitat de modificació de la potència contractada o el peatge d'accés

Dins de les mesures extraordinàries publicades en el Real Decret-Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, volem destacar-vos les següents mesures en matèria de subministraments: 

Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat i gas natural per a autònoms i empreses. (Articles 42 i 43) 

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament d'electricitat i gas natural de titularitat d'autònoms i empreses es podran acollir a les següents mesures: 

  • Podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d'aquests contractes, per contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador que els subministra, a l'objecte d'adaptar els seus contractes a les seves noves pautes de consum, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte de penalització. 
  • També podran modificar la seva potència contractada o el peatge d'accés, encara que hagués canviat aquestes condicions en un termini inferior als dotze mesos previs. 

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació. 

En el mateix termini de tres mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, el consumidor que hagi sol·licitat la modificació del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar una nova modificació del contracte de subministrament

Les modificacions i les reactivacions dels contractes anteriorment assenyalades es realitzaran en el termini màxim de cinc dies naturals i sense que sigui procedent la repercussió de cost sobre el consumidor, a excepció de: 

  • Els pagaments per drets d'extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l'inici de l'estat d'alarma. 

Els pagaments per supervisió d'instal·lacions cedides, si escau, i en el cas que resultés necessari el canvi dels equips de mesura, el pagament d'actuacions sobre els equips de control i mesura. 

Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli. (Article 44) 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament d'energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per canalització, titularitat d'autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o assimilable i petites i mitjanes empreses, tal com es defineixen en l'annex del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió Europea, podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, al seu comercialitzador o, si s'escau, al seu distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. En la sol·licitud dels consumidors han d'aparèixer clarament identificats el titular del punt de subministrament i el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS). 

Un cop finalitzat aquest estat d'alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures emeses per les comercialitzadores d'electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per canalització, corresponents als períodes de facturació en els que s'integrin els següents sis mesos. Els autònoms i empreses que s'acullin a la suspensió de la facturació recollida en aquest article no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s'hagi completat la regularització. 

Accediu al text íntegre clicant aquí.