COVID-19 | Recomanacions i mesures adoptades en matèria de propietat intel·lectual

La crisi sanitària del COVID-19 està suposant un repte a nivell mundial sense precedents, generant-se un panorama legal incert i constantment canviant.

En el que concerneix la Propietat Industrial, les diferents Oficines de Propietat Industrial han adoptat mesures amb les quals pretenen adaptar-se a l'excepcionalitat de la situació, suspenent en molts casos els terminis més imminents, sense perjudici que es mantenen operatives per a la majoria dels tràmits.

Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Mitjançant resolució del Director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de data 16 de març de 2020, es va informar que els procediments administratius gestionats per la OEPM quedaven suspesos i interromputs en compliment del Reial Decret 463/2020.

No obstant això, la resolució és clara en afirmar que la OEPM continua prestant els seus serveis a través de la seu electrònica de la qual disposa, la qual permet la presentació de sol·licituds, així com tot tipus de gestions de manera telemàtica. Per tant, sense perjudici de la interrupció dels terminis abans esmentada, la OEPM continuarà admetent a tràmit tot tipus de sol·licituds i realitzant totes les actuacions administratives que siguin possibles per a avançar en la seva tramitació.

En aquesta línia, mitjançant la posterior resolució de data 25 de març de 2020 es va aprovar el llistat de procediments que la OEPM continuaria gestionant, sempre que l'interessat presti el seu consentiment. Cal destacar que, entre aquests procediments es troben les contestacions a suspensos de forma, de fons, contestació a l'acord de suspens de renovacions, entre un altre (Veure resolució de la OEPM).

Per tant, és important i recomanem als nostres associats seguir amb l'habitual presentació de sol·licituds de marca, patents, models d'utilitat i dissenys, així com altres accions i procediments com és la contestació de suspensos davant aquesta Oficina.

Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO)
La EUIPO mitjançant la Decisió núm. EX-20-3 del Director Executiu de l'Oficina va establir que tots els terminis que expirin en el període comprès entre el 9 de març i el 30 d'abril s'estenen a l'1 de maig.
Sense perjudici d'aquesta extensió dels terminis, la EUIPO es manté activa i totalment operativa i, per tant, es continuen tramitant sol·licituds, oposicions, renovacions amb normalitat. Aconsellem als nostres associats complir amb els terminis inicialment establerts, a fi d'avançar amb els procediments davant aquesta Oficina, minimitzant d'aquesta manera retards en la tramitació dels procediments.

L'Oficina Europea de Patents (EPO)

En aquest cas, la EPO també ha pres mesures amb la finalitat de salvaguardar els drets dels usuaris. En data 15 de març de 2020 es va emetre un avís de l'Oficina Europea de Patents en el portal de la pàgina web en el qual es va indicar que tots els terminis que vencien a partir del 15 de març de 2020 s'estenien fins al 17 d'abril de 2020. Aquest avís s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la EPO d'aquest mes de març.

Així mateix, la EPO ha decidit posposar fins a un altre avís tots els procediments orals en l'examen i els procediments d'oposició, tret que aquests ja haguessin estat confirmats per a la seva realització a través de videoconferència.

Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)

Finalment, l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual en data 19 de març de 2020 va emetre l'avís informatiu núm. 7/2020 en relació al Protocol de Madrid relatiu al Registre Internacional de Marques a fi de recordar a tots els usuaris els recursos disponibles contra l'incompliment d'un termini.

Les mateixes mesures s'han adoptat en relació al Registre Internacional de Dibuixos i Models industrials (sistema de la Haya) i en relació al sistema internacional de patents (PCT).

En aquest sentit, tenint en compte que l'accés als serveis postals i de distribució com a la comunicació electrònica podrien resultar impossibles, estableix que l'incompliment del termini establert per a l'enviament de comunicacions a la OMPI, podrà ser excusat si els usuaris envien aquesta comunicació en els cinc dies següents a la recuperació de l'accés als serveis postals. També estableix que en tot cas l'Oficina haurà de rebre la comunicació com a màxim als sis mesos després de la data de venciment del termini en qüestió. Afegeix, a més, que hauran de presentar-se proves suficients perquè la OMPI pugui excusar aquest incompliment.

La OMPI, doncs, fa una crida als sol·licitants, titulars, mandataris i Oficines a utilitzar les comunicacions electròniques per a evitar els efectes negatius de la situació actual.

Per tant, si bé les Oficines han adoptat diferents mesures dirigides a salvaguardar els drets dels usuaris com és la suspensió dels terminis administratius o reforçar l'ús del sistema electrònic del qual disposen, és important destacar la continuïtat en el funcionament i operativitat d'aquestes.

D'acord amb el que s'ha exposat, poden presentar-se sol·licituds de marca, dissenys, patents, així com complir amb els terminis a través de les seus electrònics dels diferents organismes. És per aquesta raó, que recomanem als nostres associats seguir amb la protecció i defensa dels seus drets de propietat intel·lectual amb total normalitat, per a evitar es col·lapsin i retardin els procediments una vegada la situació de crisi sanitària quedi restablerta amb total normalitat.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Propietat Industrial i Intel·lectual | Josep Carbonell | propietatindustrial@cecot.org