COVID-19 | RDL 15/2020 Mesures fiscals

Amb data 22 d‘abril, s’ha publicat al BOE el RDL 15/2020, que conté diverses mesures de recolzament de l’economia i l’ocupació. Pel que respecta a les mesures de caràcter fiscal, destaquem:

› Aplicació del tipus del 0% d’IVA per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari relacionat en l’annex del RDL, que es documentarà en factura com si d'operacions exemptes es tractés, amb les següents característiques:

• Aplicable a operacions realitzades entre el 23 d'abril i el 31 de juliol d'aquest any.

• Els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

• Aquestes operacions no limiten el dret a deduir (no fan entrar en prorrata d’IVA).

› Reducció del tipus d’IVA del 21% al 4% a les vendes de llibres, revistes i periòdics electrònics que, a l’igual com els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75% al 90% el percentatge dels ingressos que la publicitat ha de proporcionar a l'editor perquè s'apliqui el tipus general.

› Canvi de modalitat del 1er pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020: per a entitats amb volum d’operacions inferiors a 600.000 € durant l’exercici anterior, es permet passar de la modalitat de càlcul segons l’últim impost de societats presentat, a la modalitat de càlcul segons el resultat que es porti del propi exercici.

• Aplicable si presenten el model 202 per aquest nou sistema fins el 20 de maig.

• No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

El mateix canvi de modalitat, però respecte del 2on pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020, a presentar entre l’1 i el 20 d’octubre, per a entitats amb volum d’operacions superiors a 600.000 € i que no superin els 6.000.000 € durant l’exercici anterior.

• Evidentment podran deduir-se el 1er pagament.

• No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

Per a empresaris en estimació objectiva del IRPF, es permet que la renúncia tàcita a aquest règim, feta presentant el model 130 del 1er trimestre en termini (fins el 20 de maig), tingui efectes només per 2020. Podran tornar al sistema de mòduls revocant aquesta renúncia en desembre de 2020 o presentant el model 131 en el 1er trimestre de 2021. Tot això tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials d’IVA.

› Per a empresaris en estimació objectiva del IRPF i en règim simplificat d’IVA, que no vulguin renunciar a aquests règims, el càlcul dels imports dels models 131 i 303 de mòduls no tindran en compte els dies de vigència de l’estat d’alarma. Així doncs, pel 1er trimestre, no es computaran 18 dies, el que representa que l’ingrés a pagar serà del 80,22 % del que tocaria. Respecte del 2on trimestre, dependrà dels dies que s’allargui l’estat d’alarma.

No inici del període executiu (només respecte dels deutes amb l'Administració Tributària de l'Estat): si es presenta una autoliquidació tributària, el termini de la qual finalitzi entre el 20 d'abril i el 30 de maig, sense realitzar l'ingrés, no s'iniciarà el període executiu (que comportaria l'exigència del recàrrec de constrenyiment), si es compleixen els requisits següents (l'incompliment de qualsevol d'ells significaria l'inici del període executiu l'endemà de la fi del període voluntari de declaració):

• Es presenti l'autoliquidació en termini.

• El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (art. 29 RDL 8/2020) almenys per l'import de les mateixes i per al seu pagament.

• Aportació d'un certificat emès per l'entitat financera que acrediti aquesta sol·licitud en un termini màxim de 5 dies des del final del termini de presentació de l'autoliquidació. Si es tracta d'una autoliquidació presentada abans del 23 d'abril, encara que ja s'hauria iniciat el període executiu, es consideraran encara en període voluntari si fins al 30 d'abril s'aporta el certificat, obté el finançament i satisfà els deutes de manera efectiva, com a molt, en el termini d'un mes des que va acabar el termini per a presentar l'autoliquidació.

• Que es concedeixi el finançament almenys per l'import dels deutes tributaris.

• Que es satisfacin aquests deutes tributaris, com a molt, en el termini d'un mes des de la fi del termini de presentació de l'autoliquidació.

› Allargament de terminis de vigència de disposicions tributàries. Els RDL 8/2020 i 11/2020 determinaven l’ampliació de certs terminis fins el 30 d’abril o el 20 de maig. Ara aquesta ampliació es trasllada al 30 de maig. Per tant:

• Deutes liquidats per l’Administració (tant en voluntària com en constrenyiment), ajornaments concedits, terminis per a efectuar al·legacions o contestar requeriments, amb venciment anterior al 30 de maig, passen al 30 de maig.

• L’Administració no podrà executar garanties sobre immobles entre el 14 de març i el 30 de maig.

• Pels terminis màxims de duració dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, i per executar les resolucions econòmic-administratives, no es computarà el període entre el 14 de març i el 30 de maig.

• Els terminis de prescripció i caducitat es suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org