COVID-19 | Pròrroga de l'Estat d'Alarma fins el 23 de maig

Us fem informem que avui ha entrat en vigor una nova pròrroga de l'Estat d'Alarma que serà vigent des de les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen, sense perjudici del que s'estableix en els articles següents.

Procediment per a la desescalada:

En aplicació del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la seva reunió de 28 d'abril de 2020, el Ministre de Sanitat, a proposta, en el seu cas, de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, i a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, podrà acordar, en l'àmbit de la seva competència, la progressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit territorial, sense perjudici de les habilitacions conferides a la resta d'autoritats delegades competents. La regressió de les mesures fins a les previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es farà, si escau, seguint el mateix procediment.

En el marc de les decisions que s'adoptin sobre la progressió de les mesures de desescalada, les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

Processos electorals:

Entre d'altres qüestions, aquest RD també contempla que la vigència de l'estat d'alarma no suposarà cap obstacle al desenvolupament i realització de les actuacions electorals precises per al desenvolupament d'eleccions convocades a Parlaments de comunitats autònomes.

Podeu consultar el text íntegre del RD clicant aquí