COVID-19 | Novetats en matèria de contractació administrativa

Novetats en matèria de contractació administrativa

El passat 29 d’abril de 2020, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

En matèria de contractació administrativa, aquest Reial Decret Llei modifica l’article 159.4, lletres d) i f) de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb relació al procediment obert simplificat:

A. S’estableix que el licitador ha de presentar la seva oferta en un únic sobre o arxiu electrònic en els supòsits en què en el procediment no es contemplin criteris d'adjudicació quina quantificació depengui d'un judici de valor. En cas contrari, l'oferta s'ha de presentar en dos sobres o arxius electrònics.

B. S’elimina l’incís d’aquest article que establia que "En tot cas, ha de ser públic l'acte d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de l'oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules que estableixin els plecs, tret de quan es prevegi que en la licitació es puguin fer servir mitjans electrònics. A tal efecte, al model d’oferta que figuri com annex al plec es contindran aquests extrems”.

C. Es suprimeix l’exigència de llegir el resultat la valoració dels criteris d’adjudicació quina quantificació depèn d’un judici de valor, a l’acte públic d’apertura del sobre que conté l’oferta avaluable a través de l’aplicació de fórmules.

I també, el 29 d’abril de 2020 es va publicar al DOGC el Decret Llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Les mesures que estableix aquest Decret Llei amb relació a la contractació administrativa són:

a. Mentre es mantingui l'estat d'alarma, l'Institut Català de Finances (ICF) pot fer ús del mecanisme de contractació d'emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa que li sigui d'aplicació, en totes aquelles contractacions que resultin essencials per a la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l'objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball.

b. S'autoritza el Departament d'Educació i Infraestructures.cat a continuar i iniciar la tramitació dels procediments de licitació dels contractes d'obres de reforma, adequació i millora (RAM)d'equipaments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i assistències tècniques vinculades a aquestes, que estiguin referits a situacions estretament vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma (afrontar la situació d’emergència sanitària), i es declaren els contractes RAM d'escolarització com a bàsics a l'efecte de permetre'n l'execució.

c. S'autoritza l'Agència Catalana del Turisme a portar a terme la contractació d'emergència de la campanya publicitària en matèria de turisme de reconnexió amb els mercats domèstic i mercat espanyol.

d. S'autoritza l'aixecament de la suspensió de l'execució de les obres de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es relacionen en l'annex 1 del Decret Llei, que són obres relacionades amb la mobilitat a Catalunya.

e. S'autoritza la formalització del contracte i l'execució de l'obra de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat indicada a l'annex 2 del Decret Llei (reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal d’un tram de la carretera C-462).

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org