COVID-19 |Noves mesures adoptades en relació a la Contractació Administrativa

Noves mesures adoptades en relació al COVID-19: Continuació i inici de procediments de contractació tramitats per mitjans electrònics. Alçament de la suspensió dels contractes de la Generalitat de Catalunya. Seguiment dels pagaments per avançat de la Generalitat de Catalunya.

Els informen de les 3 últimes normes que han afectat a la contractació administrativa i que contenen diferents mesures respecte a:

a) Continuació i inici de procediments de contractació tramitats per mitjans electrònics.

b) Alçament de la suspensió dels contractes de la Generalitat de Catalunya relatius a obres i manteniment d’immobles.

c) Seguiment dels pagaments per avançat fets per la Generalitat de Catalunya.

Al BOE de 6 de maig de 2020, s’ha publicat Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven les mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.

Les mesures que conté aquesta norma relatives als contractes públics són:

a) S’aixeca la suspensió dels procediments de contractació tramitats per mitjans electrònics suspesos pel COVD-19, i també es permet l’inici de nous procediments de contractació, sempre que es tramitin per mitjans electrònics.

b) S’aixeca el termini per a recórrer contra les resolucions dictades en els procediments de contractació indicats.

c) Es modifica l’article 33. 2 y 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre la consideració de “mitjà propi” respecte a les entitats del Sector Públic.

d) Es modifiquen diversos apartats de l’article 34 del Reial Decret 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:

  1. 34.1: En els contractes de serveis i subministraments de prestació successiva suspesos perquè la seva execució era impossible pel COVID-19 o per les mesures adoptades per les diferents administracions, es pot demanar una bestreta a compte de la indemnització que correspongui per la suspensió. Aquest import es descomptarà de la liquidació del contracte i l’òrgan de contractació podrà exigir que la bestreta s’asseguri amb una garantia.
  2. 34.4: En els contractes públics de concessió d’obres I de concessió de serveis, que sigui impossible complir degut al COVID-19 o per les mesures adoptades per les administracions, podran ampliar la seva duració un 15 % de la duració inicial, però només per la part del contracte afectada per aquesta impossibilitat.
  3. 34.7: es consideren “contractes públics”, els contractes d’obres, serveis o consultories i assistència que siguin complementaris i necessaris per l’execució d’altra contracte d’obres principal, o d’un contracte de concessió d’obres, d’un contracte de concessió de serveis, o contractes de gestió de serveis públics, vigents a 18 de març de 2020 i es precisa el règim aplicable a la suspensió d’aquests contractes.

Per altra banda, al DOGC de 6 de maig de 2020, s’ha publicat el Acord GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

Mitjançant aquest Acord s’aixeca la suspensió de l’execució de les obres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic i s’acorda la seva represa, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública, i s’estableixen una sèrie de fases en funció del tipus de contracte.

Respecte als contractes d’obra:

a) En una primera fase, que es farà efectiva en data 7 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora),

- obres d'edificació de nova construcció,

- intervencions arqueològiques,

- obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i camins rurals, regs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s'executin fora dels nuclis urbans de les poblacions,

- obres civils de transports (metro, FGC, estacions d'autobusos, etc).

b) En una segona fase, que es farà efectiva en data 21 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, que poden ser executades amb una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- obres d'edificació de les tipologies de les fase precedent, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial,

- obres de rehabilitació d'edificis d'habitatge,

- obres civils que s'executin en superfície, a l'interior de nuclis urbans, - obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic,

- obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya quan aquests estiguin destinats a famílies vulnerables, sempre que es garanteixi que s'adopten les mesures oportunes que limitin el contacte amb els veïns de l'immoble.

c) En una tercera fase, que es farà efectiva en data 28 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents que puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- resta d'obres d'edificació, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial,

- resta d'obres civils.

d) En una quarta fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut ho determini, i en tot cas no abans del 28 de maig del 2020, la represa es durà a terme respecte d'obres d'edificació que afectin l'àmbit sanitari i assistencial.

Respecte els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses d'acord amb els punts anteriors, que hagin mantingut la continuïtat, ampliaran el termini de forma automàtica per un període equivalent al termini en què l'obra hagi quedat suspesa

Pel que fa als serveis de manteniment dels immobles de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que actualment estan suspesos totalment o parcial, pel Covid-19 s'ha d'anar restablint en els termes següents i d'acord amb criteris de proporcionalitat respecte dels usos dels immobles i garantint, en tot cas, la seva funcionalitat, d'acord amb els criteris següents:

- En una primera fase, es reprendran els serveis de manteniment ordinari de tots els immobles i edificis on hi hagi dependències de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic en funcionament i on es porti a terme qualsevol activitat pròpia de les seves competències. En els immobles que no estiguin en funcionament s'ha de fer un manteniment bàsic que garanteixi les condicions de seguretat i salut i la funcionalitat fins al moment de represa de l'activitat.

- En una segona fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut així ho determini a partir de les seves necessitats, es reprendran els serveis de manteniment ordinari dels centres de l'àmbit sanitari i assistencial.

L’aixecament de la suspensió dels contractes d’obres, es comunicarà per la Generalitat en cada cas concret, ja sigui per correu electrònic o per resolució.

I al DOGC de 7 de maig de 2020, s’ha publicat el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En aquesta norma, s’estableix el seguiment dels pagaments per avançat de les despeses vinculades a contractes d’emergència o per fer front al COVID-19. En concret, s’estableix que la Intervenció General verificarà la correcció de la despesa.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org