COVID-19 | Mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor

COVID-19 | Mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor
 

Us informem que avui s’ha publicat l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupen mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. Recull entre d'altres les següents mesures:
 

Tancament o restricció a la circulació per carretera (Modificat a l’Ordre INT/284/2020, de 25 de març)

El ministre d'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius. En quedaran exempts:

a) Els de transport sanitari i assistència sanitària, pública o privada, els de les forces i cossos de seguretat, els de protecció civil i salvament i els d'extinció d'incendis.

b) Els que transporten un personal de manteniment o tècnics de reparació d' instal·lacions o equips sanitaris.

c) Els de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els dispositius a la distribució d'aliments.

e) Els de les Forces Armades.

f) Els d'auxili en carretera.

g) Els serveis de conservació i manteniment de carreteres.

h) Recollida de residus sòlids urbans.

i) Els destinats a el transport de materials fundents.

j) Els destinats a el transport de combustibles.

k) Els destinats a la producció, transformació, distribució i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers, i les seves entrades; a la producció, distribució lloguer i reparació d'equips i maquinària per a l'agricultura, la pesca, la ramaderia, i la seva indústria associada, i a el transport i tractament de residus i subproductes agrícoles, ramaders i pesquers, i de la indústria alimentària.

l) Els dispositius al transport de mercaderies peribles, entenent com contes les recollides en l'annex 3 de l'Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les velocitats i normes expressades en el annex 1 de l'ATP. En tot cas, el perible haurà de suposar al menys la meitat de la capacitat de càrrega útil del vehicle o ocupar la meitat del volum de càrrega útil del vehicle.

m) Els productes a la fabricació i distribució de productes de neteja i higiene.

n) Els de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA

ñ) Els fúnebres.

o) Els dispositius utilitzats per les empreses de seguretat privada per a la prestació de serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o de vigilància discontínua, i aquells que resulten necessaris per al funcionament de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l'abastament a la població.

p) Altres vehicles que, sense estar inclosos entre els anteriors, els agents encarregats del control i la disciplina del trànsit considerat, en cada cas concret, que afecten el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població.

Suspensió de mesures especials de regulació de trànsit
 

Es suspenen, durant la vigència de l'estat d'alarma, algunes mesures especials de regulació de trànsit acordades per la la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, el Servei Català de Trànsit i Trànsit del Govern Basc.
 

Suspensió de campanyes especials de control i vigilància
 

Se suspenen les campanyes especials de control i vigilància programades en el període de vigència de l'estat d'alarma.
 

Autoritzacions administratives per a conduir
 

Els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de vigència venci durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats mentre duri el mateix i fins a seixanta dies després de la seva finalització.
 

Interrupció del termini per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor
 

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues queda interromput el termini de sis mesos durant el qual el titular d'un permís de conducció estranger vàlid per conduir a Espanya pot conduir en el territori nacional. El còmput del termini es reprendrà tan aviat perdi vigència l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.
 

Autoritzacions administratives en matèria de vehicles

Es prorroga la vigència de les autoritzacions administratives temporals regulades durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues fins a seixanta dies després de la seva finalització.
 

Denúncies per infraccions relacionades amb el compliment d'aquests terminis

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues no es formularan denúncies per infraccions recollides al text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, relacionades amb el compliment dels termes i terminis a què fa referència aquesta instrucció.
Entrada en vigor

Aquestes mesures entre en vigor avui.
Podeu consultar el text íntegre de l'ordre aquí.