COVID-19 | Línia d'Avals de l'ICO per empreses i autònoms dotada amb fins a 100.000 milions d'euros

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital  serà  gestionada  per l'ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea.
En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:

 • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
 • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

Quina és la finalitat d'aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris.
 • Factures.
 • Necessitat de circulant.

Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que: 

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:
  • No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
  • No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Quin és el percentatge màxim de cobertura de l'aval?

 • En el cas d'autònoms i pimes l'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.
 • Per a la resta d'empreses, que no tinguin la consideració de pime, l'aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L'aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l'operació, com ara pagament d'interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

Si necessites fer alguna consulta o vols que et gestionem la teva petició a través de les entitats financeres amb les que la Cecot té acord, contacta amb l'Àlex d'Espona, assessor en productes financers