COVID-19 | L'estat d'alarma atribueix la constitució de comissions d’inspecció d’obres privades

Amb la declaració de l'estat d'alarma s'ha permès i fins i tot propiciat, la constitució de comissions de coordinació per a la seguretat de la Covid-19, encapçalades per l'Alcalde seguit de la Policia Local.

Alguns Ajuntaments han creat subcomissions d'aquesta comissió, alguna d'ella orientades a vetllar pel compliment de les indicacions higièniques i sanitàries en les obres de construcció.

Per a dur a terme tal funció, l'Ajuntament de Terrassa ha creat l'equip d'Inspecció d'obres privades encarregat de controlar el compliment de les mesures anteriors en les obres de construcció. Aquest equip no té potestat sancionadora (simplement durà a terme una activitat de comprovació) i notificarà els possibles incompliments a les autoritats oportunes.

El treball de comprovació ha de realitzar-se preferentment des de la via pública evitant entrar en l'obra (de la mateixa forma que avui dia actuen els Inspectors de Treball en les empreses).

No obstant això si desitgen entrar en l'obra, a més de portar les mesures higièniques adequades (màscares higièniques, màscares, guants) hauran de ser portadors dels EPI's oportuns: casc, sabates de seguretat…, per poder garantir-se unes condicions de seguretat idònies dintre de l'obra.

Si finalment la tasca comprovadora es fa des de fora, se'ls hauria de proporcionar la informació que sol·licitessin: llibre de subcontractació, Pla de seguretat i salut, pla de contingència, nom del coordinador de seguretat i salut i de la direcció facultativa.