COVID 19 | Ajuts als autònoms per part de la Generalitat de Catalunya

Us informem que amb data 3 d’abril, s’ha publicat al DOGC la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, on es reglamenta l’ajuda als autònoms inclosa en el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, en el seu article 15.
Els beneficiaris són els autònoms persones físiques. No seran beneficiaris els autònoms societaris (de societats mercantils, SCP, C.B. o cooperatives) ni els autònoms col·laboradors.
REQUISITS:

 • Base imposable de la darrera declaració de renda disponible igual o inferior a 25.000 € i no disposar de fons alternatius d’ingressos.  
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries estatals i autonòmiques i d’obligacions davant la Seguretat Social.  
 • Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.  
 • Exercir una activitat sobre la que s’hagi decretat el tancament en el RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma.  
 • El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros i a més a més hagi experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

IMPORT:

 • Per resultats al març 2019 > 950 €: 

        -Si resultat març 2020 > 0, l’ajut serà de 950 € menys el resultat de març 2020

        -Si resultat març 2020 = 0, l’ajut serà de 950 €      

        -Si resultat març 2020 < 0, l’ajut serà el resultat de març 2020 en positiu més 950 €

 • Per resultats al març 2019 < 950 €, l’ajut serà el resultat de març 2019 menys el resultat de març 2020.  
 • Si l’antiguitat al RETA < 1 any, l’expressió “resultats al març 2019” es substitueix per “mitjana del resultat des de l’alta”.  
 • Per autònoms que tributen en estimació objectiva (mòduls), es calcula fent una proporció del rendiment consignat en el model 131 del primer trimestre de 2020 respecte dels dies de tancament o reducció de l’activitat.  
 • L’import no superarà mai els 2.000 € ni serà inferior a 100 €.  
 • El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dilluns 6 d’abril i s’estendrà fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€.  
 • S’ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l’idCAT Mòbil - https://idcatmobil.seu.cat/.   
 • El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d’ingressos ni despeses, només una declaració responsable.  
 • El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s’abonarà en un únic pagament. L'Administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre de 2020.  
 • Lloc web del Departament de Treball per efectuar els tràmits: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

Podeu consultar les preguntes més freqüents sobre els ajuts per als autònoms en aquest enllaç.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org