Aspectes jurídics del decret 10/2020 de la Generalitat de Catalunya, que afecten a entitats

Dins de les normes relacionades amb la crisis del COVID-19 publicades en el Decret 10/2020 de 27 de març, els capítols III i IV fan esment a diverses mesures en l’àmbit de l’esport i de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, mentre es mantingui l’estat d’alarma, entre les que destaquem les següents:

Referents a les persones jurídiques de dret privat (associacions i fundacions), juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal i cooperatives catalanes:

  • Els terminis per a la reunió dels òrgans col·legiats queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
  • No obstant l'anterior, es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, encara que llurs estatuts no ho prevegin.
  • Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
  • Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reunions de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resten suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
  • El consell rector de les cooperatives pot convocar assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima que consideri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l'acord que cal adoptar.

Referents a entitats esportives de Catalunya:

  • Se suspèn la realització d'assemblees generals, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a partir de l'entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, s'hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.
  • Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva.
  • El mandat dels òrgans directius que expiri durant l'estat d'alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org