Ajuts directes aprovats pel Consell de Ministres

El dissabte passat el BOE va publicar el RDL 05/2021 de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

En els propers dies o setmanes caldrà anar clarificant molts dels aspectes que aquí sols s’anuncien i que hauran de configurar definitivament l’abast i el contingut final dels ajuts. No obstant, de moment amb el que s’ha publicat i en la línia d’allò que us pot afectar cal tenir present el següent:

AJUTS DIRECTES A LES EMPRESES

Es fa una dotació de 7.000 milions d’euros, dels quals 2.000 aniran destinats a les comunitats de Canàries i les Illes Balears i els altres 5.000 es repartiran entre la resta de les CCAA en base a 3 indicadors:

- Indicador de renda

- Indicador d’atur

- Indicador d’atur juvenil

Per tant, a hores d’ara no sabem quina és la quantitat que arribarà a Catalunya i que serà objecte de repartiment en base als següents criteris:

Destinataris - Autònoms i empreses no financeres que compleixin els següents requisits:

- Que hagin tingut una reducció del seu volum de negoci (segons la declaració de l’IVA) del 30% en l’exercici 2020 en relació a l’exercici 2019. En el cas de grups empresarials que tributin en règim de consolidació, aquesta i la resta de condicions s’han de donar pel conjunt de tot el grup.

- Empresaris que apliquin el règim d’estimació objectiva.

- Tant uns com els altres, han de fer una activitat amb un CNAE que estigui inclòs en la llista que recull l’Annex I del RDL.

- Que en l’exercici 2019 no tinguessin un rendiment net negatiu si es tracta de persones físiques, ni una base imposable negativa abans de la compensació de pèrdues en el cas de persones jurídiques.

- Que no estiguin en concurs de creditors.

- Que estiguin al corrent de totes les seves obligacions tributàries i laborals.

- Que no reparteixin dividends en els exercicis 2021 i 2022.

- Que no facin cap increment de retribucions dels equips directius durant 2 anys.

- Que mantinguin l’activitat com a mínim fins el 30 de juny de 2022.

Import dels ajuts - els ajuts tindran una quantia màxima de:

- En el cas dels autònoms que tributen per estimació objectiva, de 3.000 euros.

- En la resta de casos, amb un mínim de 4.000 i un màxim de 200.000 euros, en base al següent càlcul:

• Fins a 10 treballadors, màxim el 40% de la pèrdua de xifra de negoci que superi el 30% mínim per accedir a l’ajut.

• Més de 10 treballadors, màxim el 20% de la pèrdua de xifra de negoci que superi el 30% mínim per accedir a l’ajut.

• Si es un grup que consolida fiscalment, tots els càlculs es faran en base al total del grup.

És a dir:

- Una empresa que hagi tingut una reducció del seu volum de negoci de fins el 30% no té dret a cap ajut.

- Si suposem una empresa que ha tingut una caiguda del seu volum de negoci del 40% el seu ajut serà, com a màxim de:

• Si té fins a 10 treballadors, màxim el 40% del 10% (pèrdua per damunt del 30), és a dir un 4% de la xifra de negoci.

• Si té més de 10 treballadors, màxim el 20% del 10% (pèrdua per damunt del 30%), és a dir un 2% de la xifra de negoci.

Les CCAA, en el nostre cas la Generalitat haurà de:

- Fer la convocatòria

- Tramitar, resoldre, pagar i controlar els ajuts

- Establir els criteris especials per situacions especials com:

• Empreses creades entre l’1/1/2019 i el 31/03/2020.

• Empreses que hagin fet una modificació estructural entre l’1/1/2019 i el 31/12/2020.

• Empreses d’alta en un període inferior a l’any en el 2019 o el 2020.

Destinació dels ajuts

Els ajuts hauran de ser destinats a pagar els deutes generats entre l’1/3/2020 i el 31/05/2021 per contractes realitzats abans del 13/03/2021 pel següent ordre:

1. Pagar deute de proveïdors i creditors per ordre d’antiguitat.

2. Reducció del deute bancari donant prioritat a aquell deute amb avals públics.

3. Pagar despesa estructural.

REESTRUCTURACIÓ DE DEUTES

- Es crea un fons de 3.000 milions d’euros per a que l’ICO pugui acompanyar en la reestructuració de crèdits, amb l’objectiu “d’introduir un Codi de Bones Pràctiques” (en endavant CBP).

- Es planteja per les operacions signades amb avals públics entre el 17/03/2020 i el 12/03/2021 o per operacions reavalades per CERSA, en base a unes condicions i requisits que encara s’han d’aprovar pel Consejo de Ministros.

- Sols serà aplicables a empreses que:

• Hagin demanat prèviament l’ampliació de terminis o carències.

• Que es comprometin a complir i s’adhereixin al CBP que encara ha d’aprovar el Consejo de Ministros.

- També exigeix que la entitat financera afectada s’adhereixi voluntàriament a aquest CBP.

- Les transferències es faran directament al banc per reduir nominal i sense comissions per cancel·lació anticipada i sense costos de novació contractual en segons quins casos.

En definitiva, que encara està per veure com serà aquest CBP i quins requisits i condicions s’establiran per accedir així com es determinarà la quantia del ajut. 

FONS DE RECAPITALITZACIÓ 

Es fa una dotació de 1.000 milions d’euros per un fons de recapitalització que serà gestionat per COFIDES, SA, SME en base a uns criteris d’elegibilitat que farà el Consejo de Ministros i que, a hores d’ara, tampoc es coneixen.

APLAÇAMENTS TRIBUTARIS

La Disposició Addicional 3ª del RDL, ratifica la regulació de l’aplaçament especial per 6 mesos dels deutes tributaris de declaracions i autoliquidacions amb termini de presentació durant el mes d’abril de 2021 per a pimes, però ampliant de 3 a 4 mesos el termini en que no es meritaran interessos de demora.

També us adjuntem el resum elaborat per Foment sobre el Reial Decret Llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org