Ajuts COVID-19 per a autònoms, micropimes i microempreses d’economia social de Terrassa

Us informem que des de l'1 al 20 de juliol de 2021, es pot sol·licitar les subvencions per persones treballadores autònomes, microempreses, microempreses  d’economia social, ubicades al municipi de Terrassa.

L'objecte d'aquests ajuts és potenciar l’activitat econòmica, l’economia social i l’emprenedoria davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

Aquest ajut extraordinari consistirà en una prestació econòmica de pagament únic de màxim 1.000 € per als autònoms, microempreses i microempreses d’economia social.

Aquests ajuts extraordinaris compten d’una dotació pressupostària de 720.000 €.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/es d’aquests ajuts:

• Les persones treballadores autònomes, microempreses o  microempreses d’economia social, amb qualsevol forma jurídica.

• Regulades com  activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’abril.

• Que tinguin l'activitat empresarial al municipi de  Terrassa.

• Que estiguin afectats per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària  provocada per la COVID-19.

• Que compleixen els requisits establerts per la legislació vigent així com tot allò que  estableix a les Bases d’aquesta convocatòria.

• Poden ser tant empreses que han suspès la seva activitat, totalment  o parcialment, a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, com empreses que hagin  reduït molt la seva activitat provocant una disminució gran de la seva facturació. 

Presentació de les sol·licituds 

Per a sol·licitar la concessió de l’ajut previst en aquestes bases s’haurà de completar els formularis que  constaran a la seu electrònica de l’Ajuntament

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l’ajut i la seva justificació s’han de  presentar de forma electrònica segons els models normalitzats. 

Per a més informació podeu consultar la guia de tramitació

Cal que la microempresa o les persones autònomes disposin d'un certificat  digital qualificat, vàlid i vigent

Per a més informació sobre aquests ajuts, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org