Ajudes a empreses exportadores

Us informem que s'autoritza la creació d'una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, amb les següents característiques:

a) Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre i no a situacions prèvies a la crisi actual.

b) Beneficiaris: les empreses espanyoles considerades com a Petites i mitjanes empreses conforme a la definició de l'Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió (50 milions d'euros de facturació), així com altres empreses de major grandària, sempre que siguin entitats no cotitzades, en les quals concorrin les següents circumstàncies:

 - Que es tracti d'empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, en complir almenys un dels següents requisits:

▪ Empreses en les quals el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de negocis.

▪ Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys conforme als criteris establerts per la Secretària d'Estat de Comerç).

- Que l'empresa s'enfronti a un problema de liquiditat o de falta d'accés al finançamentresultat de l'impacte de la crisi del COVID-19en la seva activitat econòmica.

La línia s'instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d'euros, entrant el segon en vigor després d'haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.

Per a més informació cliqueu aquí.